Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-06 IZBORNI DAN U NAJJUŽNIJOJ OPŠTINI OBILJEŽILE BROJNE NEREGULARNOSTI
U Ulcinju sporno 1.500 glasova
Izbore obilježile brojne neregularnosti (arhiva) U Ulcinju sporno 1.500 glasova Misija Centra za monitoring i istraživanje utvrdila da su na nekim biračkim mjestima u Ulcinju kod glasanja putem pisma evidentirane nepravilnosti, jer je bilo manje povjerenika nego što je predviđeno zakonom
Opo­zi­ci­o­ne stran­ke raz­ma­tra­ju mo­guć­nost da tra­že po­ni­šte­nje gla­sa­nja na dva bi­rač­ka mje­sta u Ul­ci­nju, na ko­ji­ma su na dan iz­bo­ra 4. fe­bru­a­ra za­bi­lje­že­ne ne­pra­vil­no­sti. Od­lu­ka o to­me, ka­ko nam je sa­op­šte­no, bi­će do­ni­je­ta ka­da se pre­gle­da iz­bor­ni ma­te­ri­jal.
Na ne­djelj­nim iz­bo­ri­ma pr­vi gla­sač na bi­rač­kom mje­stu broj 31 „Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će” u Ul­ci­nju če­kao je vi­še od sat i po da to bi­rač­ko mje­sto bu­de otvo­re­no. Bi­rač­ko mje­sto broj 31 otvo­re­no je u 9 sa­ti, na­kon dva sa­ta ka­šnje­nja. Pre­ma po­da­ci­ma po­sma­tra­ča Cen­tra za mo­ni­to­ring i is­tra­ži­va­nje (CE­MI), bi­rač­ko mje­sto broj 31 ni­je mo­glo da bu­de otvo­re­no, jer čla­no­vi bi­rač­kog od­bo­ra ni­su ima­li klju­če­ve, a kon­sta­to­va­ne su i dru­ge ne­pra­vil­no­sti.
Na dan iz­bo­ra, Cen­tar za mo­ni­to­ring uka­zao je da bi­rač­ko mje­sto broj dva (Ho­le­gro) ni­je otvo­re­no u 7 ča­so­va, te da otva­ra­nje tog bi­rač­kog mje­sta ni­je iz­vr­še­no u skla­du za za­kon­skim oba­ve­za­ma. Akre­di­to­va­ni po­sma­trač kao i čla­no­vi mo­bil­nog ti­ma CE­MI-ja su se uvje­ri­li da je rad na bi­rač­kom mje­stu dva po­če­to sa za­ka­šnje­njem, da su se u 7 sa­ti na bi­rač­kom mje­stu od čla­no­va bi­rač­kog od­bora po­ja­vi­li sa­mo pred­sjed­nik i je­dan član, te da je i pred­sjed­nik od­bo­ra po­zvao OIK da bi ih oba­vi­je­stio o ,,pet­na­e­sto­mi­nut­nom ka­šnje­nju”.
Na ta dva bi­rač­ka mje­sta gla­sa­lo se do 22 sa­ta, uz oči­gled­ne ne­pra­vil­no­sti. Ta­mo je upi­sa­no ukup­no oko 1.500 gla­sa­ča.
Šef po­sma­trač­ke mi­si­je Cen­tra za mo­ni­to­ring i is­tra­ži­va­nje Bo­jan Bo­žo­vić ka­zao je da su na ne­kim bi­rač­kim mje­sti­ma u Ul­ci­nju kod gla­sa­nja pu­tem pi­sma evi­den­ti­ra­ne ne­pra­vil­no­sti, jer je, ka­ko je re­kao, bi­lo ma­nje po­vje­re­ni­ka ne­go što je pred­vi­đe­no za­ko­nom.
On je is­ta­kao da je na po­jed­nim bi­rač­kim mje­sti­ma kod gla­sa­nja pu­tem pi­sma do­šlo do kr­še­nja za­kon­ske pro­ce­du­re.
– Broj po­vje­re­ni­ka ni­je bio onaj ko­ji je pred­vi­đen za­ko­nom, a ri­ječ je o bro­ju če­ti­ri, već je broj bio ni­ži, bi­lo tri, bi­lo dva po­vje­re­ni­ka – re­kao je Bo­žo­vić.
Na iz­bo­ri­ma u Ul­ci­nju DPS je osvo­jio de­vet man­da­ta, SD-u su pri­pa­la tri man­da­ta, DUA ima tri man­da­ta, For­ca de­vet man­da­ta, li­sta „Pro­bu­di se Ul­ci­nju” se­dam man­da­ta, a Gra­đan­ski po­kret URA dva man­da­ta.
No­si­lac li­ste DPS-a Ljo­ro Nre­kić re­kao je da će ta stran­ka in­si­sti­ra­ti da do­bi­je mje­sto pr­vog čo­vje­ka Ul­ci­nja.
– Oče­ku­jem da bu­dem no­vi pred­sjed­nik op­šti­ne, ali će o to­me od­lu­či­ti par­tij­ski or­ga­ni. Uko­li­ko bu­dem pr­vi čo­vjek gra­da, imam ja­snu vi­zi­ju šta tre­ba ura­di­ti da bi gra­đa­ni Ul­ci­nja ži­vje­li bo­lje – ka­zao je Nre­kić za CdM.
Tvr­di da je jed­na od pr­vih stav­ki da „oči­sti lo­kal­nu upra­vu od ne­rad­ni­ka”.
– U lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi ima do­sta za­po­sle­nih ko­ji ni­šta ne ra­de. To će­mo ri­je­ši­ti. For­mi­ra­će­mo do­bar tim no­vih i mla­dih lju­di ko­ji že­le da ra­de. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da na po­sao do­la­ze oni ko­ji ne ra­de – ka­že Nre­kić.
Na­vo­di ka­ko im je plan da raz­vi­ju Ul­cinj, re­a­li­zu­ju bro­je va­žne in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te i od Ul­ci­nja stvo­re grad gdje se osta­je i pri­vre­đu­je, a iz ko­jeg se ne od­la­zi.
– Na li­sti naj­va­žni­jih je ma­gi­stral­ni put ko­ji ra­di dr­ža­va Cr­na Go­ra od Kru­ta do Ul­ci­nja, vri­je­dan šest mi­li­o­na eura. Po­čeo je pro­je­kat ko­ji kom­pa­ni­ja Ka­ri­sma spro­vo­di na Ul­cinj­skoj ri­vi­je­ri, u vri­jed­no­sti ve­ćoj od 30 mi­li­o­na. Go­to­vo 20 mi­li­o­na bi­će ulo­že­no u cje­lo­kup­nu vo­do­vod­nu in­fra­struk­tu­ru. CE­DIS će pet mi­li­o­na ulo­ži­ti u elek­tro­mre­žu, a bi­će iz­gra­đe­na i ka­na­li­za­ci­o­na mre­ža za če­ti­ri na­se­lja – na­gla­sio je Nre­kić.
DPS u Ul­ci­nju ne mo­že sam da for­mi­ra vlast. Ovih da­na će po­če­ti raz­go­vo­re sa po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma.
M.V.


Bi­lo i pr­lja­ve kam­pa­nje

Iz ko­a­li­ci­je „Pro­bu­di se Ul­ci­nju” tvr­de da su osvo­ji­li vi­še gla­so­va ne­go na pret­hod­nim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma i isti broj man­da­ta, pa mo­gu bi­ti re­la­tiv­no za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma. Taj sa­vez, ko­ji či­ne De­mo­krat­ska par­ti­ja, Gra­đan­ski po­kret „Per­spek­ti­va” i De­mo­krat­ski sa­vez u Cr­noj Go­ri, tvr­di da je pro­tiv njih je vo­đe­na pr­lja­va kam­pa­nja od ne­kih stra­na­ka sa ko­ji­ma su for­mal­no bi­li u ko­a­li­ci­ji na lo­kal­nom ni­vou.
– O po­sti­zbor­nim sa­ve­zi­ma od­lu­či­će­mo na­red­nih da­na. Si­gur­no je sa­mo da će­mo bi­ti sna­žan kon­sti­tu­ent bu­du­će lo­kal­ne vla­sti – po­ru­či­li su iz ko­a­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"