Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2018-02-06
Bečić: Lako ćemo se dogovoriti
Bečić: Lako ćemo se dogovoriti Imajući u vidu da su upravo nezadovoljni građani Berana glasali Demokrate i da su ti glasovi ključno obezbijedili opozicionu pobjedu, u obavezi smo da odgovorimo konkretnim promjenama – kazao je Bečić
Re­zul­ta­ti iz­bo­ra u Be­ra­na­ma po­ka­zu­ju da je za­hva­lju­ju­ći sjaj­nom i za mno­ge neo­če­ki­va­nom iz­bor­nom re­zul­ta­tu De­mo­kra­ta omo­gu­će­na opo­zi­ci­o­na po­bje­da u Be­ra­na­ma i sa­mim tim one­mo­gu­će­no De­mo­krat­skoj par­ti­ji so­ci­ja­li­sta da pre­u­zme vlast, is­ta­kao je pred­sjed­nik De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Alek­sa Be­čić. On je u raz­go­vo­ru za „Dan” ka­zao da su De­mo­kra­te na svom pr­vom uče­šću na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Be­ra­na­ma osvo­ji­le če­ti­ri od­bor­nič­ka man­da­ta.
– Du­pli­ra­li smo naš re­zul­tat u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re i ključ­no obez­bi­je­di­li po­bje­du opo­zi­ci­je i spas Be­ra­na. „De­mo­kra­te su spa­si­le Be­ra­ne”, re­če­ni­ca je ko­ju sam naj­če­šće da­nas slu­šao u Be­ra­na­ma i to u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va od onih ko­ji ni­je­su čla­no­vi De­mo­kra­ta. Či­nje­ni­ca da je čak šest iz­bor­nih li­sta osta­lo da­le­ko is­pod cen­zu­sa go­vo­ri u pri­log zna­ča­ju na­šeg iz­bor­nog re­zul­ta­ta, ko­ji je ve­li­ki uda­rac DPS-u, ima­ju­ći u vi­du da su pre­tr­pje­li te­žak po­raz i po­red na­ja­va da ima­ju si­gur­nu po­bje­du – oci­je­nio je Be­čić.
Po nje­go­vom su­du, s ob­zi­rom na to da DPS sa­da u Skup­šti­ni op­šti­ne Be­ra­ne ima 15 man­da­ta, a u pret­hod­nom sa­zi­vu su ima­li 17 od­bor­ni­ka, na ju­če­ra­šnjim iz­bo­ri­ma ostva­ri­li su pad za 12 od­sto ili dva od­bor­nič­ka man­da­ta.
– Ima­ju­ći u vi­du da su ovi iz­bo­ri bi­li od stra­te­škog zna­ča­ja za DPS, zbog na­stu­pa­ju­ćih pred­sjed­nič­kih i iz­bo­ra u Pod­go­ri­ci i 11 op­šti­na, kao i po­la­ze­ći od to­ga da je di­rekt­no pred­sjed­nik DPS-a vo­dio nji­ho­vu kom­plet­nu kam­pa­nju, mo­že se za­klju­či­ti da je ostva­re­ni re­zul­tat u Be­ra­na­ma ve­li­ki ne­u­spjeh za nji­ho­vu par­ti­ju i sna­žan udrac za pr­vog čo­vje­ka te par­ti­je. Zna­čaj­no je is­ta­ći da su De­mo­kra­te ova­kav uspjeh ostva­ri­le u kon­ku­ren­ci­ji dvi­je ko­a­li­ci­o­ne li­ste – sa jed­ne stra­ne ko­a­li­ci­je DPS–SD–BS, a sa dru­ge ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”, ko­ju je sa­či­nja­va­lo se­dam po­li­tič­kih par­ti­ja. Ključ za uspjeh opo­zi­ci­je i po­bje­du u Be­ra­na­ma le­ži u sa­mo­stal­nom na­stu­pu De­mo­kra­ta i re­zul­ta­tu ko­ji smo po­sti­gli – ka­že Be­čić.
Ka­ko je na­veo, da je opo­zi­ci­ja ko­jim slu­ča­jem na­stu­pi­la na jed­noj iz­bor­noj li­sti, da­nas bi vr­lo vje­ro­vat­no Be­ra­na­ma vla­da­la De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta.
– Na­rav­no, mi­slim na su­bjek­te ko­ji mo­gu pre­ći cen­zus. Dra­go nam je da nam to da­nas pri­zna­ju i oni ko­ji su vr­lo če­sto zna­li da, ma­ni­pu­li­šu­ći te­zom o opo­zi­ci­o­nom je­din­stvu, nas una­pri­jed op­tu­žu­ju cr­ta­ju­ći nam me­te. Po­šte­no je da­nas pri­zna­ti da su se po­tvr­di­li na­ši sta­vo­vi da su­šti­na uspje­ha opo­zi­ci­je ni­je u na­či­nu na­stu­pa, već u po­tre­bi da se me­đu­sob­no ko­rekt­no sa­ra­đu­je i uza­jam­no po­štu­je sa ci­ljem ostva­re­nja po­bje­de. Či­nje­ni­ca da smo mi je­di­ni po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji je ostva­rio rast na ne­djelj­nim iz­bo­ri­ma, a da su svi dru­gi pre­tr­pje­li pad u bro­ju man­da­ta i gla­so­va, po­ka­zu­je da je ne­za­do­volj­stvo građa­na iz­ra­že­no, pri­je sve­ga dr­žav­nom vla­šću, ali i od­re­đe­nim ste­pe­nom i na­či­nom vr­še­nja vla­sti na lo­kal­nom ni­vou u pret­hod­nom pe­ri­o­du – oci­je­nio je Be­čić.
Ka­ko po­ru­ču­je, ima­ju­ći u vi­du da su upra­vo ne­za­do­volj­ni gra­đa­ni Be­ra­na gla­sa­li De­mo­kra­te i da su ti gla­so­vi ključ­no obez­bi­je­di­li opo­zi­ci­o­nu po­bje­du, u oba­ve­zi smo da od­go­vo­ri­mo kon­kret­nim pro­mje­na­ma.
– Jer onaj ko mi­sli da se mo­že na­sta­vi­ti na do­sa­da­šnji na­čin, grd­no se va­ra. Da­nas nam svi pri­zna­ju i za­hva­lju­ju što smo uspje­li da spa­si­mo da Be­ra­ne ne za­vr­še u ru­ka­ma DPS-a, ta­ko da svi mo­ra­ju zna­ti da se De­mo­kra­te dr­že prin­ci­pa i da­te ri­je­če. Na­ša je oba­ve­za da od­go­vo­ri­mo na po­vje­re­nje ne­za­do­volj­nih gra­đa­na, što zna­či i da obez­bi­je­di­mo te­melj­ne pro­mje­ne. Ta­ko da ko ho­će po­šte­no sa na­ma, mo­že­mo se do­go­vo­ri­ti kao u Her­ceg No­vom za 15 mi­nu­ta. Ko ho­će ne­što dru­ga­či­je, mi mu ni­je­smo sa­go­vor­ni­ci. Ne­ka se do­go­va­ra­ju sa ne­kim dru­gim – sma­tra Be­čić.M.V.


Ne­za­u­sta­vljiv pad re­ži­ma

Ka­da je u pi­ta­nju Ul­cinj, ka­ko sma­tra Alek­sa Be­čić, mo­že­mo kon­sta­to­va­ti da su De­mo­kra­te i u tom gra­du ostvar­i­le rast za 15 od­sto u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re.
– Od­no­sno, umje­sto ta­da­šnjih 143 gla­sa, u ne­dje­lju smo ostva­ri­li 341 glas, či­me se po­tvr­di­la te­za da se ide­ja „Po­bje­da, a ne po­dje­la” ši­ri u svim kra­je­vi­ma Cr­ne Go­re. Ne­ko­li­ko gla­so­va di­je­li nas od od­bor­nič­kog man­da­ta, ta­ko da će­mo vi­dje­ti šta će do­ni­je­ti da­ni pred na­ma. De­fi­ni­tiv­no, na­kon što smo je­di­na opo­zi­ci­o­na par­ti­ja ko­ja je ostva­ri­la par­la­men­tar­ni sta­tus u Tu­zi­ma i Pet­njci, osva­ja­njem tri od­bor­nič­ka man­da­ta, i re­zul­tat u Ul­ci­nju po­ka­zu­je da smo ipak za ve­o­ma krat­ko vri­je­me uspje­li da na­pra­vi­mo zna­ča­jan is­ko­rak što će bi­ti oslo­nac za ja­ča­nje na­še in­fra­struk­tu­re u tom gra­du. DPS je na­kon Bu­dve, Ko­to­ra, He­rceg No­vog, Ce­ti­nja, Tu­zi, Be­ra­na i u Ul­ci­nju do­ži­vio pad u od­no­su na par­la­men­tar­ne iz­bo­re za oko 16 od­sto ili bli­zu 600 gla­so­va, ta­ko da je već sa­da ja­sno da je to trend i da je ne­za­u­sta­vljiv pro­ces pa­da DPS-a, ra­sta De­mo­kra­ta i pro­mje­na u Cr­noj Go­ri. Ima­ju­ći u vi­du ozbilj­ne unu­tra­šnje po­tre­se u DPS-u, si­gu­ran sam da će taj pro­ces ići čak i mno­go br­že ne­go što se mo­že i za­mi­sli­ti – oci­je­nio je Be­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"