Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Mariju nude status svjedoka saradnika * Dali podršku srpskom narodu * Eraković nije prijavio imovinu * Brajovića ne mogu spasiti ni najbolji svjetski advokati * Nikoga nećemo pitati za dozvolu da kupimo S-400 * Bogataško državljanstvo * Papagalo
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-09-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RANKO KRIVOKAPIĆ, čelnik SDP-a:
Nezavisnost bez demokratije ne znači ništa do otvorena vrata za populizam, bolest modernog društva i zarobljenu državu.

Vic Dana :)

Dvoje komšija razgovaraju telefonom:
- Noćas je bilo grozno nevrijeme. Je li ti velika šteta na krovu ?
- Nemam pojma, još uvijek ne mogu naći krov!


Počela djevojka da se dopisuje na sms čatu. Kaže on:
• Opiši sebe.
Ona:
• Plavuša sam...
On:
• A oči?
Ona:
• Imam!


Mladi par se mazi na klupici u parku. Ona mu šapuće na uvo:
- Dragi, znaš, imaćemo troje djece
- Kako znaš? - pita on.
- Pa trenutno su kod moje mame!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2018-09-02 NA JU-ES OPENU JUČE ODIGRANO NEKOLIKO ZANIMLJIVIH MEČEVA
Serena bez milosti u sestrinskom derbiju
Zagrljaj sestara nakon meča Serena bez milosti u sestrinskom derbiju Dušan Lajović i Aleksandra Krunić završili takmičenje u Njujorku. Hačanov namučio Nadala, Ćorić i Raonić lako do osmine finala
M
no­go pa­žnje pri­vu­kao je du­el se­sta­ra Vi­li­jams u tre­ćem ko­lu Ju-Es ope­na. Se­re­na je bi­la ne­mi­lo­srd­na pre­ma sta­ri­joj Ve­nus, sla­vi­la je sa 6:1, 6:2 i iz­bo­ri­la osmi­nu fi­na­la po­sled­njeg Grend sle­ma se­zo­ne.
Na­kon me­ča, Se­re­na je is­ta­kla ko­li­ko joj je te­ško da igra pro­tiv se­stre Ve­nus.
– Ni­je la­ko. Ona mi je naj­bo­lja pri­ja­te­lji­ca, sve mi zna­či. Uvi­jek me po­dr­ža­va­la to­kom ka­ri­je­re, kao i ja nju, sva­ki put ka­da iz­gu­bi osje­ćam kao da sam ja iz­gu­bi­la. Ni­je la­ko, ali tur­nir je i zna­mo da je ži­vot vi­še od me­đu­sob­nih du­e­la i te­ni­sa – re­kla je Se­re­na.
Ina­če, ovo je bi­la Se­re­ni­na 18. po­bje­da u 30. me­đu­sob­nom du­e­lu sa se­strom, a še­sta uza­stop­na na Grend slem tur­ni­ri­ma.
– Vo­lim je svim sr­cem, ona je raz­log za­što sam ov­dje. Je­di­ni raz­log. Sve joj du­gu­jem, po­sle Bo­ga na­rav­no sve du­gu­jem njoj.
Se­re­na je bi­la do­mi­nant­na upr­kos is­kre­ta­nju skoč­nog zglo­ba u tre­ćem ge­mu me­ča.
– Če­sto iz­vr­ćem skoč­ne zglo­bo­ve, sa­mo sam tra­ži­la da ga do­bro steg­nu ka­ko bih mo­gla da igram osta­tak me­ča, vi­dje­će­mo ka­ko će iz­gle­da­ti sju­tra.
Pod­sje­ća­mo, Se­re­na se po­ro­di­la u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne, ali je već sa­da bli­zu vr­hun­ske for­me.
– Ovo mi bio je naj­bo­lji meč ot­ka­ko sam se vra­ti­la, ali ra­di­la sam na­por­no na to­me u pro­te­kla tri-če­ti­ri mje­se­ca, po­seb­no u po­sled­njih osam ne­de­lja. Na­dam se da će se is­pla­ti­ti – po­ru­či­la je Se­re­na Vi­li­jams.
U osmi­ni fi­na­la Ju-Es ope­na, Se­re­na će igra­ti sa Eston­kom Ka­jom Ka­ne­pi.
Iz­ner sa 34 asa
„slo­mio” La­jo­vi­ća
Du­šan La­jo­vić je za­u­sta­vljen je u tre­ćem ko­lu Ju-Es ope­na. Srp­ski te­ni­ser ni­je imao re­še­nje za ser­vis Džo­na Iz­ne­ra, ko­ji je sla­vio u če­ti­ri se­ta 7:6, 6:7, 6:3, 7:5. Iz­ner je imao čak 34 as udar­ca, 30 vi­še od La­jo­vi­ća, ko­ji je upr­kos to­me imao svo­je pri­li­ke, ali ga je ko­šta­lo upra­vo to što ih je pro­pu­štao.
Tok me­ča je umno­go­me usmje­rio taj-brejk pr­vog se­ta u ko­jem je La­jo­vić pro­koc­kao čak tri set lop­te. U ci­je­lom me­ču je imao sa­mo tri brejk pri­li­ke, ni­jed­nu ni­je is­ko­ri­stio, pa je Ame­ri­kan­cu bio do­vo­ljan po brejk u tre­ćem i če­tvr­tom se­tu za tri­jumf u pro­laz u če­tvr­tu run­du po­sled­njeg Grend sle­ma u se­zo­ni.
U osmi­ni fi­na­la, Iz­ner će igra­ti pro­tiv Mi­lo­ša Ra­o­ni­ća, pa će lju­bi­te­lji te­ni­sa vi­dje­ti okr­šaj dva naj­bo­lja ser­ve­ra na ATP tu­ru. Ame­ri­ka­nac je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci sa­vla­dao Ka­na­đa­ni­na u če­tvrt­fi­na­lu Vim­bldo­na, u me­ču u ko­jem je vi­đe­no 56 aso­va.
Ma­rej: Že­lim u
gru­pu sa No­va­kom,
Ra­fom i Ro­dže­rom
Bri­tan­ski te­ni­ser En­di Ma­rej pri­znao je da ni­je oče­ki­vao da će se u po­sled­njih ne­ko­li­ko mje­se­ci to­li­ko mu­či­ti pri po­vrat­ku na te­ren. Ma­rej je pa­u­zi­rao či­ta­vu go­di­nu zbog po­vre­de i ope­ra­ci­je ku­ka, a po­vra­tak mu za sa­da ne ide po pla­nu.
– Sve po­vre­de su raz­li­či­te, ne­ke su ozbilj­ni­je od dru­gih. Ne­ki dje­lo­vi ti­je­la te­že se opo­ra­vlja­ju, zbog če­ga po­ku­ša­vam sa­mo da gle­dam svo­ju si­tu­a­ci­ju i iz­vu­čem naj­bo­lje – is­ta­kao je Bri­ta­nac, a pre­no­si por­tal „B92”.
En­di se po­tom osvr­nuo na No­va­ka Đo­ko­vi­ća, Ro­dže­ra Fe­de­re­ra i Ra­fa­e­la Na­da­la ko­ji su se, na­kon du­gih pa­u­za, kra­će ili br­že vra­ti­li u vrh.
– Oči­gled­no da su ne­ki mom­ci ima­li broj­ne pro­ble­me, po­seb­no Hu­an Mar­tin del Po­tro, ko­jeg je mu­čio ruč­ni zglob. Po­treb­no mu je bi­lo mno­go vre­me­na, dok su i osta­li igra­či ima­li pro­ble­me. Ko­li­ko je to bi­lo ozbilj­no, ne­mo­gu­će je zna­ti. Mno­gi od njih su se vra­ti­li. I ja že­lim da bu­dem dio gru­pe u ko­joj su Đo­ko­vić, Fe­de­rer i Na­dal – po­ru­čio je Ma­rej.
Kraj za Alek­san­dru Kru­nić
Alek­san­dra Kru­nić, naj­bo­lje pla­si­ra­na srp­ska te­ni­ser­ka, ni­je uspje­la da se pla­si­ra u osmi­nu fi­na­la Ju-Es ope­na, po­što je od nje u tri se­ta bi­la bo­lja Me­di­son Kiz. Kru­ni­će­va ni­je us­pje­la da odr­ži vi­sok ni­vo te­ni­sa iz pr­vog se­ta, ko­ji je dobila sa 6:4, pa je Kiz je u na­red­na dva se­ta sla­vi­la sa 6:1, 6:2.
Pre­su­dan dio me­ča is­po­sta­vi­će se bio je po­če­tak dru­gog se­ta, ka­da je Srp­ki­nja pro­pu­sti­la brejk lop­te, a po­tom je u na­red­nom ge­mu od­mah pre­tr­pje­la isti. Kiz je tad po­če­la da „pu­ca” od sa­mo­po­u­zda­nja i re­đa­li su se nje­ni vi­ne­ri. Ame­ri­kan­ka je la­ko do­bi­la dru­gi set, a za­tim je u tre­ćem usli­je­dio pra­vi tri­ler, iako re­zul­tat to ne go­vo­ri. U pr­va če­ti­ri ge­ma bi­lo je isto to­li­ko brej­ko­va. Te­ni­ser­ke ni­su mo­gle da po­tvr­de od­u­ze­ti ser­vis du­go vre­me­na i ona ko­je je to pr­va uspje­la je po­bi­je­di­la. Kiz je po­ve­la sa 4:2 i tu je meč bio go­tov. Vi­ce­šam­pi­on­ka Ju-Es ope­na u bor­bi za če­tvrt­fi­na­le igra­će pro­tiv Do­mi­ni­ke Ci­bul­ko­ve ili An­đe­lik Ker­ber.D.P.

Federerov čas tenisa Kirjosu

Rodžer Federer, drugi teniser svijeta, plasirao se u osminu finala Ju-Es opena, pošto je nakon tri seta savladao Nika Kirjosa – 6:4, 6:1, 7:5. Australijanac ponovo nije igrao zainteresovano i Švajcarac je veoma lako došao do pobjede. Na kraju je slavio posle 106 minuta igre.
Ključan je bio prvi set kada je Australijanac imao tri uzastopne brejk lopte na 3:3, ali nije iskoristio nijednu i onda je uslijedila serija Rodžera od sedam gemova zaredom. Da je Nik dobio prvi set, možda bi drugačiji bio tok meča, ali ovako Švajcarac je potpuno dominirao, igrao na vrhunskom nivou i zasluženo prošao dalje. Tokom drugog seta postojao je samo jedan teniser, jer je Federer ovaj period igre dobio sa 6:1, dok je tokom trećeg seta Švajcarac spustio gas. Barem se tako se činilo, Kirjos zaigrao bolje, ali stav na terenu mu se nije promenio. Kada je Federer ponovo podigao nivo došao je do brejka, a potom i do pobjede.
Federer će u osmini finala igrati protiv Džona Milmana, koji je u četiri seta pobijedio Mihaila Kukuškina.

Ha­ča­nov
mu­čio Na­da­la
če­ti­ri sa­ta

Uz do­sta mu­le, ak­tu­el­ni šam­pi­on po­sled­njeg Grend sle­ma se­zo­ne Ra­fa­el Na­dal se pla­si­rao u na­red­nu run­du tur­ni­ra u Nju­jo­r­ku. Špa­nac je po­sle če­ti­ri sa­ta igre sa­vla­dao je Ru­sa Ka­re­na Ha­ča­no­va sa 5:7, 7:5, 7:6, 7:6. Pro­blem sa de­snim ko­lje­nom zna­čaj­no je uti­cao na igru Na­dal u pr­va dva se­ta, ali je „Bik sa Ma­jor­ke” uspio da pre­o­kre­ne meč na­kon 0-1 i 2:4 u dru­gom se­tu, a on­da tre­ću i če­tvr­tu di­o­ni­cu me­ča da do­bi­je u taj-brej­ku.
Na­dal će u osmi­ni fi­na­la igra­ti pro­tiv Gru­zi­na Ni­ko­lo­za Ba­si­la­švi­li­ja, 37. igra­ča svi­je­ta, ko­ji je u tre­ćem ko­lu sa­vla­dao Ar­gen­tin­ca Gvi­da Pe­lju sa 6:3, 6:4, 1:6, 7:6.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"