Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREDSJEDNIK SRBIJE TRAŽIO OD NAJBLIŽIH SARADNIKA DA SE UZDRŽE OD NAPADA NA MITROPOLITA AMFILOHIJA
Zbog revolta javnosti, Vučić smiruje strasti
Vučić Zbog revolta javnosti, Vučić smiruje strasti
Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ana­li­zi­rao je sa naj­bli­žim sa­rad­ni­ci­ma si­tu­a­ci­ju na­sta­lu na­kon na­pa­da srp­skih zva­nič­ni­ka na mi­tro­po­li­ta cr­no­gor­sko-pri­mor­skog Am­fi­lo­hi­ja.
Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma „Da­na”, Vu­čić je na sa­stan­ku oci­je­nio da im je na­pad na mi­tro­po­li­ta na­nio šte­tu i pred­lo­žio da se smi­re stra­sti. Vu­čić je ra­ni­je na­ja­vio da će stav o iz­ja­vi mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja sa­op­šti­ti 14. ja­nu­a­ra.
Evi­dent­no je da je re­volt jav­no­sti do­veo do to­ga da srp­ski pred­sjed­nik spu­sti lop­tu, ima­ju­ći u vi­du da su kri­ti­ke zbog pri­zem­nih uvre­da ko­je su po­je­di­ni srp­ski zva­nič­ni­ci iz­ni­je­li na ra­čun mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja sti­gle sa broj­nih adre­sa.
Sve je po­če­lo ka­da je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je re­kao da se bo­ji da Vu­či­će­va po­li­ti­ka vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va.
– Sa­da se bo­jim da ta nje­go­va po­li­ti­ka vo­di iz­da­ji Sr­bi­je i Ko­so­va. Upra­vo i da je za­to on i pro­mi­je­nio svo­ju ide­o­lo­gi­ju – iz­ja­vio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je u in­ter­vjuu za her­ceg­nov­sku TV No­vi.
Ta­ko­đe, on je ta­da ob­ja­snio da je pot­pi­sao Apel za od­bra­nu Ko­so­va i Me­to­hi­je „zbog ne­po­vje­re­nja i kom­bi­na­ci­ja ko­je se pra­ve”.
Na pi­ta­nje ka­ko gle­da na Vu­či­ćev po­tez da se o bu­duć­no­sti Ko­so­va i Me­to­hi­je kon­sul­tu­je sa in­te­lek­tu­al­ci­ma i ukup­nom jav­no­šću, Am­fi­lo­hi­je je od­go­vo­rio da sma­tra da pred­sjed­nik Sr­bi­je ti­me za­pra­vo že­li da sma­nji svo­ju od­go­vor­nost.
Oštre re­ak­ci­je na ta­kve mi­tro­po­li­to­ve iz­ja­ve pr­vo su sti­gle od sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Ni­ko­le Se­la­ko­vi­ća, a po­tom i od pot­pred­sjed­ni­ce Vla­de Zo­ra­ne Mi­haj­lo­vić, di­rek­to­ra Kan­ce­la­ri­je za Ko­so­vo i Me­to­hi­ju Mar­ka Đu­ri­ća i mi­ni­stra od­bra­ne Alek­san­dra Vu­li­na. Iz­ni­je­te su te­ške op­tu­žbe na ra­čun mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja, a Se­la­ko­vić je čak re­kao da se Am­fi­lo­hi­je „ba­vi vradž­bi­na­ma”, i da „ra­di ne­što što ne od­ra­ža­va duh pra­vo­sla­vlja”. I na­slov­ni­ce ta­blo­i­da ko­ji su bli­ski vr­hu srp­ske vla­sti obi­lo­va­le su te­škim op­tu­žba­ma na ra­čun mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja.
– Ako je Vu­čić pr­vi put u isto­ri­ji srp­skog na­ro­da po­sta­vio jed­nu ta­kvu oso­bu za pre­mi­je­ra da na­vod­no bu­de ugled srp­skih maj­ki i se­sta­ra, to su vradž­bi­ne, a ne ono što go­vo­ri mi­tro­po­lit i što je go­vo­rio još od 1981. go­di­ne, ka­da je upu­ćen pr­vi apel, ka­da je spa­lje­na Peć­ka pa­tri­jar­ši­ja –od­go­vo­rio je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je na oštre na­pa­de Vu­či­će­vih sa­rad­ni­ka.
Po­tom je usli­je­di­lo zva­nič­no sa­op­šte­nje za jav­nost ar­hi­je­rej­skih pro­to­pre­zvi­te­ra Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske u ko­me je is­ka­za­na pu­na po­dr­ška mi­tro­po­li­tu Am­fi­lo­hi­ju. Ar­hi­je­rej­ski pro­to­pre­zvi­te­ri Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske – ce­tinj­ski Obren Jo­va­no­vić, pod­go­rič­ko-ko­la­šin­ski Ve­li­bor Džo­mić, pod­go­rič­ko-da­ni­lov­grad­ski Dra­gan Mi­tro­vić, bar­ski Slo­bo­dan Ze­ko­vić, bu­dvan­ski Bo­ris Ra­do­vić, bo­ko­ko­to­r­ski Mom­či­lo Kri­vo­ka­pić i her­ceg­nov­ski Ra­do­mir Nik­če­vić sa­op­šti­li su da je mi­tro­po­lit Am­fi­lo­hi­je svo­jim sta­vom o od­no­su pre­ma Ko­so­vu i Me­to­hi­ji re­kao isti­nu ko­ja je raz­ja­ri­la Alek­san­dra Vu­či­ća.M.V.


Mo­gu­će ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce

Pred­sjed­ni­štvo DF-a sma­tra da po pi­ta­nju Ko­so­va i Me­to­hi­je ne po­sto­je „su­ko­blje­ne stra­ne“, već sa­mo mi­šlje­nja od­go­vor­nih in­sti­tu­ci­ja srp­skog na­ro­da u tom va­žnom dr­žav­no-po­li­tič­kom pi­ta­nju Sr­bi­je i Cr­ne Go­re.
– Shod­no to­me, ni­je mo­gu­će za­u­zi­ma­ti stra­ne na na­čin ko­ji bi ra­do vi­dje­li na­ši ne­pri­ja­te­lji, ne­do­bro­na­mjer­ni me­di­ji i stra­ne agen­tu­re, jer su pa­tri­jarh SPC, mi­tro­po­lit MCP i pred­sjed­nik Sr­bi­je naj­od­go­vor­ni­ji za slo­gu i bu­duć­nost ovih pro­sto­ra. Za­to DF ne pri­sta­je da uče­stvu­je u bi­lo ka­kvoj na­met­nu­toj po­dje­li ko­ja mo­že ima­ti ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce po na­šu cr­kvu i od­no­se du­hov­ne i svje­tov­ne vla­sti –sa­op­šti­li su iz tog po­li­tič­kog sa­ve­za.
Is­ti­ču da DF is­ka­zu­je po­što­va­nje svi­ma oni­ma ko­ji sto­je na bra­ni­ku otadž­bi­ne za­to što su i u pro­gra­mu za­pi­sa­li da će na­kon pre­u­zi­ma­nja vla­sti uki­nu­ti naj­sram­ni­ju od­lu­ku u isto­ri­ji cr­no­gor­skih vla­da – od­lu­ku o pri­zna­nju la­žne dr­ža­ve Ko­so­vo.


Pe­ti­ci­ja za od­bra­nu mi­tro­po­li­ta

Je­dan od vo­đa Po­kre­ta „Slo­bo­da na­ro­du” Bo­ško Vu­ki­će­vić po­kre­nuo je ju­če pe­ti­ci­ju za od­bra­nu mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja od pri­zem­nih na­pa­da.
– Ovom pe­ti­ci­jom že­li­mo ja­sno da po­ru­či­mo: vjer­ni na­rod Cr­ne Go­re i Sr­bi­je je uz mi­tro­po­li­ta Am­fi­lo­hi­ja jer je on re­kao isti­nu! A i da je po­gri­je­šio, ni­ko ne­ma pra­vo da mu se obra­ća na na­čin ka­ko su to uči­ni­li po­je­din­ci iz vr­ha vla­sti Sr­bi­je. KiM je sr­ce i du­ša Sr­bi­je i Cr­ne Go­re i ni­ko ne­ma pra­va da ga pre­da bi­lo ko­me – pi­še u tek­stu pe­ti­ci­je ko­ja se mo­že pot­pi­sa­ti na pe­ti­ci­ja24.com.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"