Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SJEDNICI RAZMATRAN TEŽAK POLOŽAJ PRIPADNIKA TREĆEG DOBA U HERCEG NOVOM
Bez krova nad glavom 106 penzionera
Sa sjednice Bez krova nad glavom 106 penzionera Penzioneri nijesu opljačkali ovu zemlju već su je decenijama gradili da bi sadašnje državno rukovodstvo to bogatstvo rasprodavalo. I država i opština se maćehinski odnose prema penzionerima, kazao je predsjednik udruženja Aleksa Radulović
HER­CEG NO­VI- Sta­tus pen­zi­o­ne­ra u Her­ceg No­vom i Cr­noj Go­ri sve je te­ži, a po­seb­no je te­ško oni­ma ko­ji su pod­sta­na­ri, obo­lje­li ili ima­ju ma­le pen­zi­je. A ta­kvih u ovom mo­men­tu ni­je ma­li broj- sa­op­šte­no je na ju­če­ra­šnjoj re­dov­noj go­di­šnjoj sjed­ni­ci skup­šti­ne op­štin­skog udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Her­ceg No­vog, ko­ja je odr­ža­na u Su­to­ri­ni.
Ka­ko je re­če­no, na sa­stan­ci­ma u svim mje­snim udru­že­nji­ma bi­le su ak­tu­el­ne tri te­me- loš stan­dard pen­zi­o­ne­ra, ne­ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje i zdrav­stve­na za­šti­ta.
-Po­zna­to je svi­ma da su pen­zi­je za­mr­znu­te od 2013. go­di­ne i do da­na­šnjeg da­na ne­ma na­ja­ve o ni­ka­kvom po­ve­ća­nju. Od za­mr­za­va­nja pen­zi­ja ku­pov­na moć opa­la je de­set do pet­na­est od­sto. Od ta­da stru­ja je po­sku­pi­la dva do tri pu­ta, sku­plje je i go­ri­vo ko­je si­gur­no ni­je luk­suz i, na­rav­no, po­ra­sle su ci­je­ne pre­hram­be­nih pro­iz­vo­da. Pen­zi­o­ne­ri­ma vi­še ne­go dru­gi­ma po­treb­ni su lje­ko­vi, a ako ih ne na­đu u dr­žav­nim apo­te­ka­ma pri­nu­đe­ni su da ku­pu­ju me­di­ka­men­te kod pri­vat­ni­ka. Ne vje­ru­je­mo da će da će po­te­ći med i mli­je­ko po­sle ugo­vo­ra ko­ji je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja sklo­pi­lo s pri­vat­nim apo­te­ka­ma. Pre­ma evi­den­ci­ji ko­jom ras­po­la­že­mo, 106 pen­zi­o­ne­ra ne­ma ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje. Op­štin­sko udru­že­njr je pre­go­va­ra­lo s biv­šim pre­sjed­ni­kom op­šti­ne De­ja­nom Man­di­ćem o do­dje­li jed­nog pla­ca i o jav­nom pre­vo­zu. Po pi­ta­nju oba ova pro­ble­ma sve je osta­lo sa­mo u obe­ća­nji­ma, a kao što zna­mo- obe­ća­nje lu­dom ra­do­va­nje. Ne pam­ti­mo u po­sled­njih 50 go­di­na da su na­ša op­šti­na i Vla­da Cr­ne Go­re iz­gra­di­le ma­kar je­dan obje­kat za pen­zi­o­ne­re ko­ji­ma fir­me ni­je­su bi­le u mo­guć­no­sti da ku­pe stan. Lju­di sa 30 i 40 go­di­na sta­ža od­la­ze u pen­zi­ju bez ri­je­še­nog stam­be­nog pi­ta­nja. Ni zdrav­stve­na za­šti­ta ni­je na za­vid­nom ni­vou. Isti­na, pro­ble­mi s na­bav­kom lje­ko­va se po­ste­pe­no rje­ša­va­ju- ka­zao je u svom re­fe­ra­tu o ra­du u pro­šloj go­di­ni pred­sjed­nik udru­že­nja Alek­sa Ra­du­lo­vić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, spe­ci­ja­li­stič­ke slu­žbe u Do­mu zdra­vlja ni­je­su ade­kvat­no or­ga­ni­zo­va­ne.
-Već du­že vri­je­me Her­ceg No­vi ne­ma oč­nog lje­ka­ra, osim jed­nog ko­ji do­la­zi sri­je­dom za lje­kar­ska uvje­re­nja. Kva­li­tet uslu­ga u Voj­noj bol­ni­ci je sve sla­bi­ji. Gra­đa­ni Her­ceg No­vog, pa i pen­zi­o­ne­ri ne­ma­ju ni­šta od to­ga što je bi­ši mi­ni­star zdra­vlja Ra­du­no­vić or­ga­ni­zo­vao zdra­stve­ne cen­tre, jer obo­lje­li mo­ra­ju pu­to­va­ti 40 ki­lo­me­ta­ra do bol­ni­ce u Ko­to­ru. Ako je biv­šem mi­ni­stru cilj bio da ušte­di , za­što on­da ni­je ob­u­hva­tio Nik­šić, da oni zdrav­stve­ne uslu­ge do­bi­ja­ju u Pod­go­ri­ci? U Her­ceg No­vom mo­že­mo ima­ti do­bru zdrav­stve­nu uslu­gu u biv­šoj Voj­noj bol­ni­ci, sa­mo da se bo­lje or­ga­ni­zu­ju. Tu bi­smo mo­gli do­bi­ti sve neo­p­hod­ne zdrav­stve­ne tret­ma­ne, umje­sto što nas upu­ću­ju do Ko­to­ra i iz­la­žu tro­ško­vi­ma ka­ko pa­ci­jen­te ta­ko i čla­no­ve nji­ho­vih po­ro­di­ca ko­ji im idu u po­sje­tu. Pen­zi­o­ne­ri ni­je­su opljač­ka­li ovu ze­mlju već su je de­ce­ni­ja­ma gra­di­li da bi sa­da­šnje dr­žav­no ru­ko­vod­stvo to bo­gat­stvo ras­pro­da­va­lo. I dr­ža­va i op­šti­na se ma­će­hin­ski od­no­se pre­ma pen­zi­o­ne­ri­ma. Pro­ble­mi se mo­ra­ju rje­ša­va­ti i od­go­vor­ni tre­ba da se po­bri­nu o to­me- ka­zao je Ra­du­lo­vić.
Na skup­šti­ni her­ceg­nov­skih pen­zi­o­ne­ra raz­ma­tran je iz­vje­štaj o ra­du udru­že­nja u pro­šloj go­di­ni, sa pro­gra­mom ra­da i iz­vje­šta­jem o fi­nan­sij­skom po­slo­va­nju u pro­šloj i pla­nom za ovu go­di­nu.
U ra­du skup­šti­ne uče­stvao je i Bran­ko Ve­šo­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Cr­ne Go­re. On je pred­stav­ni­ke her­ceg­nov­skih pen­zi­o­ne­ra i nji­ho­ve go­ste iz Ul­ci­nja, Ba­ra, Bu­dve, Tiv­ta, Ko­to­ra, Ce­ti­nja i Pod­go­ri­ce in­for­mi­sao o na­po­ri­ma udru­že­nja da se stan­dard pen­zi­o­ne­ra po­bolj­ša, is­ti­ču­ći da ima do­sta pro­pu­sta, a je­di­no je do­bro što su pri­ma­nja ko­li­ko- to­li­ka re­dov­na. On je oba­vi­je­stio her­ceg­nov­ske pen­zi­o­ne­re o prin­ci­pi­ma do­dje­le sred­sta­va za iz­grad­nju zgra­de za pen­zi­o­ne­re pod uslo­vom da op­šti­na obez­bi­je­di lo­ka­ci­ju za tu na­mje­nu, a go­vo­ri­lo se i o dru­gim broj­nim pro­ble­mi­ma pen­zi­o­ne­ra u Cr­noj Go­ri.
Z. Ša­ko­tić


Je­dva pre­ži­vlja­va­ju, dje­cu iz­dr­ža­va­ju

U Her­ceg No­vom ima 6.411 pen­zi­o­ne­ra (4.095 sta­ro­snih, 959 in­va­lid­skih i 1.357 po­ro­dič­nih) od ko­jih čla­na­ri­nu pla­ća 578. Pri­ma­nja pen­zi­o­ne­ra iz­no­se od 100 do 2.042 eura. Pro­sječ­na pen­zi­ja za Her­ceg No­vi iz­no­si 299 eura. U Her­ceg No­vom 1.404 pen­zi­o­ne­ra pri­ma­ju pen­zi­je is­pod mi­ni­mu­ma od 173 eura, dok jed­na če­tvr­ti­na ži­vi is­pod mi­ni­mu­ma eg­zi­sten­ci­je. Is­pod 273 eura pri­ma­ju 3.263 pen­zi­o­ne­ra što uka­zu­je da u her­ceg­nov­skoj op­šti­ni vi­še od po­lo­vi­ne pen­zi­o­ne­ra ži­vi u bi­je­di ili je­dva pre­ži­vlja­va, a još ve­ći pro­blem je što od iona­ko ma­lih pri­ma­nja mo­ra­ju da iz­dr­ža­va­ju svo­ju dje­cu ko­ja su ne­za­po­sle­na. U ova­kvim si­tu­a­ci­ja­ma so­ci­jal­no- hu­ma­ni­tar­na po­moć je vr­lo bit­na, a pen­zi­o­ne­ri­ma u Her­ceg No­vom do­di­je­lje­na su sred­stva u iz­no­su od 14.761 euro ko­ja su ras­po­di­je­lje­na na 752 pen­zi­o­ne­ra. Svi pen­zi­o­ne­ri su se pro­šle go­di­ne od­re­kli jed­nog eura za po­pla­vlje­ne u Sr­bi­ji i Re­pu­bli­ci Srp­skoj.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"