Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni TURISTIČKE POSLENIKE ZABRINJAVAJU BROJNI PROBLEMI KOJI SE GODINAMA PONAVLJAJU I NA KOJE TURISTI UKAZUJU
Stare boljke muče novu sezonu
Čišćenje gradske plaže Stare boljke muče novu sezonu Turističke poslenike zabrinjava mogućnost ponavljanja nedostataka uočenih ranijih godina, kao što su nepravilnosti na plažama i uređenje kupališta koja nijesu zakupljena, zatim nelegalno izdavanje smještaja, buka, nelegalan rad ugostiteljskih objekata, loša putna infrastruktura...
U to­ku su in­ten­ziv­ne pri­pre­me za na­stu­pa­ju­ću tu­ri­stič­ku se­zo­nu, ka­ko bi bar­ska ri­vi­je­ra što bo­lje do­če­ka­la go­ste. Ne­dav­no su u or­ga­ni­za­ci­ji TO Bar oči­šće­ne pla­že duž či­ta­ve oba­le, a in­ten­ziv­no se ure­đu­ju par­ko­vi i ze­le­ne po­vr­ši­ne. No, ono što za­bri­nja­va tu­ri­stič­ke po­sle­ni­ke je mo­guć­nost po­na­vlja­nja ne­kih ne­do­sta­ta­ka uoče­nih ra­ni­jih go­di­na, kao što su ne­pra­vil­no­sti na pla­ža­ma i ure­đe­nje ku­pa­li­šta ko­ja ni­je­su za­ku­plje­na, za­tim ne­le­gal­no iz­da­va­nje smje­šta­ja i nje­gov kva­li­tet, bu­ka, ne­le­ga­lan rad ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta, lo­ša put­na in­fra­struk­tu­ra....
Ne­dav­no je odr­žan i pr­vi sa­sta­nak ko­or­di­na­ci­o­nog ti­je­la za pri­pre­mu pred­sto­je­će tu­ri­stič­ke se­zo­ne. Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka op­šti­ne dr Zo­ra­na Sr­zen­ti­ća, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je na ras­po­la­ga­nju, pre­ko svo­jih or­ga­na i jav­nih pred­u­ze­ća, da po­mog­ne da, u okvi­ru nad­le­žno­sti, pred­sto­je­ća tu­ri­stič­ka se­zo­na pro­tek­ne uspje­šno, kao i da se za­jed­nič­kim na­po­ri­ma kroz ope­ra­tiv­ni rad rje­ša­va­ju pro­ble­mi.
-S ob­zi­rom na to da je ko­or­di­ni­sa­ni rad svih or­ga­na i slu­žbi naj­bo­lji na­čin za rje­ša­va­nje pro­ble­ma i te­ku­ćih pi­ta­nja, a ka­ko bi na­red­na se­zo­na pro­te­kla na naj­bo­lji na­čin in­ten­zi­vi­ra­će­mo odr­ža­va­nje sa­sta­na­ka ovog ti­pa – ka­zao je dr Sr­zen­tić. 
Po­zna­ti bar­ski ugo­sti­telj Lju­bo Ka­ra­ni­kić, vla­snik ne­ka­da­šnjeg re­sto­ra­na „Pi­rat” u Su­to­mo­ru, a sa­da ko­no­be „Spi­lja” u Sta­rom Ba­ru, ka­že da je ra­ni­je tu­ri­stič­ka se­zo­na pri­pre­ma­na od­mah na­kon za­vr­šet­ka te­ku­će.
-Ra­ni­je je se­zo­na tra­ja­la od apri­la do no­vem­bra. Čak tri mje­se­ca: jun, jul i av­gust pred­sta­vlja­li su špic se­zo­ne. Bi­lo je pu­no go­sti­ju, 70 od­sto sa za­pad­nog tr­ži­šta, ali i iz Sr­bi­je ko­ji se da­nas ra­ču­na­ju kao ino­stra­ni. U to vri­je­me bi­lo je pu­no ela­na kod ugo­sti­te­lja, ra­do­va­li smo se do­la­sku tu­ri­sta, a da­nas vla­da ne­ka učma­lost. Bar ima broj­ne sa­dr­ža­je, a mo­žda bi tre­ba­lo or­ga­ni­zo­va­ti još ne­ke ma­ni­fe­sta­ci­je, re­ci­mo, u Sta­rom Ba­ru „Sta­ro­bar­sku noć” i Da­ne sta­ro­bar­ske ku­ži­ne. Ni­sam si­gu­ran da ova se­zo­na mo­že bi­ti kao pro­šlo­go­di­šnja. To se već sa­da osje­ća. Re­ci­mo, Ru­sa na ko­je smo po­seb­no ra­ču­na­li ima čak 30 od­sto ma­nje u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne. Sta­ro­bar­ska uli­ca je pot­pu­no pu­sta, već u 19 ča­so­va ne­ma ni­ko­ga. Ne bi bi­lo do­bro da se ova­ko na­sta­vi - ka­že Ka­ra­ni­kić.
Pred­sjed­nik NVO „Me­di­te­ran­ski cen­tar fo­to­gra­fi­je” An­to Ba­ko­vić ka­že da je TO Bar umno­go­me do­pri­ni­je­la od­lič­noj pro­mo­ci­ji tu­ri­stič­kog pro­iz­vo­da i uslu­ga, u ci­lju osna­ži­va­nja imi­dža kva­li­tet­nog i pri­vlač­nog tu­ri­stič­kog od­re­di­šta.
-Bar pred­sta­vlja ju­žna vra­ta Ja­dra­na, grad na dvi­je oba­le, mo­re i je­ze­ro, slat­ko i sla­no. I evi­dent­no je da je uči­njen po­zi­ti­van po­mak u per­cep­ci­ji Ba­ra, kao do­brog oda­bi­ra za mje­sto gdje će se pro­ve­sti go­di­šnji od­mor - ka­že on, is­ti­ču­ći da se uve­li­ko spro­vo­de ak­tiv­no­sti ure­đe­nja tu­ri­stič­kih mje­sta i jav­nih sa­dr­ža­ja na­mi­je­nje­nih tu­ri­sti­ma.
-Tu pri­je sve­ga mi­slim na ure­đe­nje ze­le­nih po­vr­ši­na, pla­ža, še­ta­li­šta, či­šće­nje pod­mor­ja, sa­ku­plja­nje i od­voz krup­nog ot­pa­da, ko­or­di­na­ci­ju ak­tiv­no­sti sa od­go­va­ra­ju­ćim slu­žba­ma ra­di pri­pre­me se­zo­ne i obez­bje­đe­nja si­gur­no­sti tu­ri­sta, pla­ni­ra­nje or­ga­ni­zo­va­nja kul­tur­no- za­bav­nih ma­ni­fe­sta­ci­ja. Sve to da­je pret­po­stav­ke da se pri­pre­me za se­zo­nu kva­li­tet­no spro­vo­de, ma­da mi se či­ni, a vo­lio bih da ne bu­de ta­ko, da će se pu­te­vi kr­pi­ti, jer su uoči se­zo­ne u ja­ko lo­šem sta­nju. Ta­ko­đe oče­ku­jem da će ho­ri­zon­tal­na sig­na­li­za­ci­ja na pu­te­vi­ma po­če­ti da ra­di dan pri­je udar­ne se­zo­ne ka­ko je to sko­ro po­sta­lo tra­di­ci­o­nal­no. Vi­dim i ne­sa­vje­sne po­je­din­ce ko­ji u pri­pre­mi svo­jih obje­ka­ta za se­zo­nu gra­đe­vin­ski ot­pad i ka­ba­stu ro­bu iz­ba­cu­ju no­ću na di­vljim de­po­ni­ja­ma, ko­je upr­kos agil­noj ko­mu­nal­noj slu­žbi ne mo­gu bi­ti br­zo uklo­nje­ne ko­li­ko br­zo se po­ja­vlju­ju- ka­zao je Ba­ko­vić.
D.S.


Re­pre­si­va naj­bo­lja pre­ven­ti­va

Na­čel­nik Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je Dra­gan Ra­du­lo­vić ka­že da su lu­ta­ju­ća sto­ka i psi lu­ta­li­ce ve­li­ki pro­blem u su­sret i ovoj se­zo­ni.
-Sa JP „Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti”, ve­te­ri­nar­skom upra­vom i dru­gim nad­le­žnim slu­žba­ma ima­mo re­dov­ne sa­stan­ke i po­ku­ša­va­mo da ri­je­ši­mo ovaj ur­gent­ni pro­blem. U to­ku je in­spek­cij­ski nad­zor i iden­ti­fi­ka­ci­ja svih gr­la ko­ja slo­bod­no še­ta­ju uli­ca­ma. Na­ža­lost, ni­smo uspje­li da s kla­ni­ca­ma sklo­pi­mo ugo­vor o ot­ku­pu za­pli­je­nje­ne sto­ke, ali će sva lu­ta­ju­ća sto­ka, kao i nje­ni vla­sni­ci bi­ti iden­ti­fi­ko­va­ni, a pro­tiv ne­kih su već pod­ni­je­ti pre­kr­šaj­ni na­lo­zi. Bi­će iz­gra­đen i tor gdje će se pri­stu­pi­ti kla­nju sto­ke. Iako je to kraj­nja, re­pre­siv­na mje­ra, na­ža­lost, po­ka­za­lo se da je re­pre­si­va naj­bo­lja pre­ven­ti­va. Kad je ri­ječ o psi­ma lu­ta­li­ca­ma, i na to­me se ra­di, za­jed­no sa JP “Ko­mu­nal­ne dje­lat­no­sti”, ali do iz­grad­nje azi­la te­ško da se taj pro­blem mo­že efi­ka­sno ri­je­ši­ti – ka­zao je Ra­du­lo­vić.


Či­sto­ća je po­la po­sla

Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ri­ce TO Bar Ne­de Iva­no­vić, do kra­ja ma­ja po­nu­da bar­ske ri­vi­je­re bi­će pro­mo­vi­sa­na na svim ve­ćim saj­mo­vi­ma u re­gi­o­nu. Oče­ku­ju do­bru po­sje­tu tu­ri­sta iz Sr­bi­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Ma­ke­do­ni­je... Ona ta­ko­đe ka­že da je u to­ku pri­pre­ma za otva­ra­nje de­vet tu­ri­stič­ko in­for­ma­tiv­nih bi­roa.
-Pr­vi po­sje­ti­o­ci na bar­skoj ri­vi­je­ri su već sti­gli, 24. apri­la u ho­tel „Ko­ra­li” u Su­to­mo­ru do­šla je pr­va ovo­go­di­šnja gru­pa go­sti­ju iz Slo­ve­ni­je. Ape­lu­jem na Ba­ra­ne da se po­tru­de da oči­ste svo­ja dvo­ri­šta, pri­pa­ze na hi­gi­je­nu na uli­ca­ma i pla­ža­ma, jer su nam broj­ni no­vi­na­ri ko­je smo ugo­sti­li u pro­te­klom pe­ri­o­du su­ge­ri­sa­li da je upra­vo či­sto­ća je­dan od va­žnih uslo­va za do­bar pr­vi uti­sak - na­vo­di Iva­no­vi­će­va, i do­da­je da u Ba­ru tre­nut­no bo­ra­vi 850 tu­ri­sta, što je je­dan od­sto vi­še ne­go la­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"