Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ROŽAJCI TRAŽE KRIVIČNU ODGOVORNOST ZBOG TRALJAVE IZGRADNJE ZAOBILAZNICE
Obrušava se milionska investicija
Zemlja se obrušila na magistralu Obrušava se milionska investicija Posao je krajnje neprofesionalno izveden i odrađen bez ikakve kontrole što potvrđuje trenutno stanje na zaobilaznici, jer da je kvalitetno urađena ne bi propala prije nego što je dočekala da bude tehnički primljena, kazao je poslanik Almer Kalač
RO­ŽA­JE- Gra­đa­ni Ro­ža­ja, ali i oni ko­ji pro­la­ze sa­o­bra­ćaj­nom za­o­bi­la­zni­com oko tog gra­da ogor­če­ni su na nad­le­žne, jer se ovih da­na tim put­nim prav­cem ne mo­že sa­o­bra­ća­ti. Is­ti­ču da je pro­šle ne­dje­lje do­šlo do ob­ru­ša­va­nja ne­ko­li­ko ga­bi­o­na ko­ji su se sru­ši­li na ko­lo­voz i za­u­ze­li jed­nu tra­ku, dok je kli­zi­šte sko­ro u pot­pu­no­sti pre­kri­lo ma­gi­stra­lu i one­mo­gu­ća­va nor­mal­no od­vi­ja­nje sa­o­bra­ća­ja.
-Pred­sjed­ni­ka vla­de Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji go­vo­ri da je go­ri­vo luk­suz, pi­ta­mo da li je luk­suz tro­ši­ti mi­li­o­ne na ova­kve objek­te ko­ji ni­kom ne ko­ri­ste? Pi­ta­mo se da li iko u ovoj ze­mlji mi­sli na gra­đa­ne Ro­ža­ja, a su­de­ći po ova­kvom ne­ma­ru i neo­d­go­vor­no­sti nad­le­žnih, za­klju­ču­je­mo da smo po­sled­nja ru­pa na svi­ra­li. Ta­ko­đe se pi­ta­mo da li dr­žav­ni tu­ži­lac ra­di po­sao za ko­ji je pla­ćen ali, opet, su­de­ći po ovom objek­tu, do­la­zi­mo do za­ključ­ka da ne ra­di po za­ko­nu. Da ra­di ka­ko tre­ba, od­go­vor­ni za ova­kvo sta­nje pu­ta odav­no bi bi­li iza re­še­ta­ka. Na ovom pri­mje­ru se vi­di da je ogro­man no­vac gra­đa­na ta­ko­re­ći ba­čen u bla­to ili je, pak, ne­ko mno­go pro­fi­ti­rao u ovom po­slu. Sa­o­bra­ćaj­na za­o­bi­la­zni­ca je sra­mo­ta od ko­je ni­ko ne­ma mo­ra­la da ma­kar po­cr­ve­ni – ka­žu Ro­žaj­ci.
Po­sla­nik u cr­no­gor­skom par­la­men­tu Al­mer Ka­lač, ina­če ar­hi­tek­ta po stru­ci, oci­je­nio je da bi zbog ka­ta­stro­fal­nog sta­nja u ko­jem se sa­o­bra­ćaj­na za­o­bi­la­zni­ca na­la­zi od­go­vor­ni mo­ra­li da bu­du kri­vič­no go­nje­ni. On sma­tra da je za­o­bi­la­zni­ca pot­pu­ni pro­ma­šaj, te da ni­je ima­lo po­tre­be ba­ca­ti no­vac za iz­grad­nju tog objek­ta.
-Ma­gi­stra­la oko Ro­ža­ja se ne ko­ri­sti ni u ka­kve svr­he. Sma­tram da je na tom mje­stu pro­jek­to­va­na sa­mo da bi pla­ce­vi oko nje po­sta­li atrak­tiv­ni i da bi se di­je­li­li. Mi ne­ma­mo to­li­ku fre­kven­ci­ju sa­o­bra­ća­ja da bi ima­li po­tre­bu za za­o­bi­la­zni­com, po­seb­no u uslo­vi­ma ka­da ne­ma dru­gog kra­ka ko­ji bi spo­jio Di­mi­škin most i put pre­ma Pe­ći, ta­ko da po­sto­je­ća ma­gi­stra­la ne­ma ap­so­lut­no ni­ka­kvu svr­hu. Sma­tram da je u ovom slu­ča­ju no­vac uza­lud ba­čen. Po­sao je kraj­nje ne­pro­fe­si­o­nal­no iz­ve­den i od­ra­đen bez ika­kve kon­tro­le što po­tvr­đu­je tre­nut­no sta­nje na za­o­bi­la­zni­ci, jer da je kva­li­tet­no ura­đe­na ne bi pro­pa­la pri­je ne­go što je do­če­ka­la da bu­de teh­nič­ki pri­mlje­na. Sti­če se uti­sak da je re­sor­no mi­ni­star­stvo to­tal­no ne­za­in­te­re­so­va­no za sud­bi­nu ovog objek­ta – re­kao je Ka­lač, is­ti­ču­ći da ne­ma nov­ca za na­sta­vak iz­grad­nje obi­la­zni­ce.
-Sve osta­je ka­ko je­ste i pr­va fa­za za­o­bi­la­zni­ce će i da­lje da pro­pa­da. Sma­tram ka­ko je bi­lo bo­lje da je da vi­še od 3,7 mi­li­o­na, ko­li­ko je utro­še­no na iz­grad­nju ovog objek­ta, ulo­že­no u ne­ka­kav fa­brič­ki po­gon gdje bi ba­rem dio ne­za­po­sle­nih gra­đa­na u ovoj op­šti­ni na­šao za­po­sle­nje. Sta­nov­ni­štvo sa sje­ve­ra se ma­sov­no ise­lja­va ta­ko da će sve ma­nje ima­ti po­tre­be za bi­lo ka­kvim obi­la­zni­ci­ma. U par­la­men­tu sam po­sta­vljao pi­ta­nja re­sor­nom mi­ni­stru, ali bu­dže­tom ni­je­su pred­vi­đe­na sred­stva za po­prav­ku ovog di­je­la obi­la­zni­ce. Da se ra­zu­mi­je­mo, ka­ko i mo­gu bi­ti pred­vi­đe­na sred­stva za po­prav­ku pu­ta ko­ji je u stva­ri ne­za­vr­šen i ni­je teh­nič­ki pri­mljen?! Mi­slim da bi nad­le­žne in­sti­tu­ci­je mo­ra­le po­kre­nu­ti pi­ta­nje ko je gra­dio na ova­kav na­čin, pod ka­kvim uslo­vi­ma i gdje su ga­ran­ci­je za kva­li­tet iz­ve­de­nih ra­do­va. U ova­kvom sta­nju u kom se na­la­zi sa­o­bra­ćaj­na za­o­bi­la­zni­ca ima de­be­log raz­lo­ga za po­kre­ta­nje ne­či­je kri­vič­ne od­go­vor­no­sti – po­ru­čio je Ka­lač.
U lo­kal­noj upra­vi je re­če­no da ima­ju na­ja­vu da će ro­žaj­sku op­šti­nu usko­ro po­sje­ti­ti mi­ni­star sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva, te da će sa­o­bra­ćaj­na za­o­bi­la­zni­ca bi­ti jed­na od te­ma o ko­joj će se tom pri­li­kom raz­go­va­ra­ti. V.Ra.


Oba­vi­je­sti­li nad­le­žne

U Agen­ci­ji za in­ve­sti­ci­je i iz­grad­nju re­če­no je da su o sta­nju za­o­bi­la­zni­ce oko Ro­ža­ja oba­vi­je­sti­li nad­le­žne dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je.
-U ne­ko­li­ko na­vra­ta smo o sta­nju na ma­gi­stra­li oba­vi­je­sti­li Di­rek­ci­ju za sa­o­bra­ćaj i re­sor­no mi­ni­star­stvo, te in­spek­to­ra za sa­o­bra­ćaj i glav­nog in­spek­to­ra dr­žav­nih pu­te­va. Ne­dav­no je pu­te­ve u na­šoj op­šti­ni ob­i­šao glav­ni in­spek­tor ko­ji je sa­či­nio za­pi­sni­ke i do­sta­vio ih nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma. Iako sa­o­bra­ćaj­na za­o­bi­la­zni­ca ni­je u na­šoj nad­le­žno­sti, či­ni­mo sve na­po­re ka­ko bi što pri­je do­šlo do nje­ne sa­na­ci­je – re­kao je Mir­sad Džu­dže­vić, di­rek­tor Agen­ci­je za in­ve­sti­ci­je i iz­grad­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"