Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni OTPUŠTENI RADNICI ULCINJSKE TELEVIZIJE „TEUTA” ODGOVORILI RUKOVODSTVU TE MEDIJSKE KUĆE
Protjerani, jer ne odgovaraju Forci
Protjerani, jer ne odgovaraju Forci Gospođo Lika, bivša odbornice Force, govorite o našem pokušaju da narušimo ugled TVT. Ugled ove kuće ste narušili vi, svojim dolaskom, pritiscima, gašenjem svih emisija. Svjedok tome je ulcinjska javnost, navode otpušteni radnici
UL­CINj- Gru­pa biv­ših rad­ni­ka ul­cinj­ske TV ‘’Te­u­ta’’ de­man­to­va­la je ru­ko­vod­stvo te me­dij­ske ku­će da su po­ku­ša­li da de­sta­bi­li­zu­ju te­le­vi­zi­ju ka­ko bi obez­bi­je­di­li funk­ci­o­ni­sa­nje dru­gih me­di­ja, a se­bi ru­ko­vo­de­ća mje­sta u nji­ma. No­vi­na­ri i ka­mer­ma­ni Su­za­na Ga­nić, Ili­ri­ja­na Mar­ka­ši, Gzim Ibro­či, Sej­do Isma­i­li i Ar­di­ja­na Ku­re­me­o­vić tvr­de da su svi bi­li stal­no za­po­sle­ni u tom me­di­ju i da su zbog raz­li­či­tih po­li­tič­kih mi­šlje­nja du­že vri­je­me iz­lo­že­ni mo­bin­gu zbog če­ga su bi­li pri­nu­đe­ni ili da ras­ki­nu ugo­vo­re ili da zbog zdrav­stve­nih pro­ble­ma odu na bo­lo­va­nje. Re­a­gu­ju­ći na sa­op­šte­nje TV ‘’Te­u­ta’’ u kom se na­vo­di „da se ra­di o po­ku­ša­ju po­jed­nih rad­ni­ka da pre­ko svo­jih Fej­sbuk pro­fi­la, a za tu­đi in­te­res de­sta­bi­li­zu­ju funk­ci­o­ni­sa­nje te­le­vi­zi­je“, sa­da već biv­ši rad­ni­ci, obra­ća­ju­ći se di­rek­to­ri­ci Il­mi­ri Li­ki i vla­sni­ku te­le­vi­zi­je Ne­dža­du Ljaj­ki na­vo­de „da ni­je­su svi par­tij­ski obo­je­ni, i da ne mje­re dru­ge svo­jim me­trom“.
-Ako ste par­tij­ski upu­će­ni u si­gur­no otva­ra­nje kon­ku­rent­skog me­di­ja, jer je op­šte­po­zna­to da ste u pr­vim re­do­vi­ma For­ce, mi ni­je­smo. Ako je pri­ti­sak ko­ji je vr­šen na sve nas, go­di­nu una­zad, od stra­ne vla­sni­ka Ne­dža­da Ljaj­ke i vas po­sle­di­ca va­še pa­ni­ke i stra­ha od kon­ku­ren­ci­je i isti­ne, lo­ši ste igra­či. Va­še iz­ja­ve su smi­je­šne. Da li je ko­le­ga Sej­do Isma­i­li oti­šao pri­je go­di­nu da obez­bi­je­di se­bi ru­ko­vo­de­će mje­sto, u me­di­ju ko­ji ni da­nas ne po­sto­ji? I bu­di­te kon­kret­ni, jer ne zna­mo na ko­ji me­dij mi­sli­te. Go­spo­đo Li­ka, biv­ša od­bor­ni­ce For­ce, go­vo­ri­te o na­šem po­ku­ša­ju da na­ru­ši­mo ugled TVT. Ugled ove ku­će ste na­ru­ši­li vi, svo­jim do­la­skom, pri­ti­sci­ma, ga­še­njem svih emi­si­ja. Svje­dok to­me je ul­cinj­ska jav­nost. Ka­že­te još da ne­i­sti­ni­te na­vo­de nas, biv­ših rad­ni­ka, kon­tro­li­šu in­spek­cij­ski or­ga­ni. Pa, Ljaj­ka i Li­ka, eki­po sno­va, zar ne pot­pi­sa­ste „ju­če“ no­ve ugo­vo­re o ra­du s rad­ni­ci­ma ko­je ste bi­li u oba­ve­zi da pot­pi­še­te pet da­na na­kon pre­u­zi­ma­nja te­le­vi­zi­je od biv­šeg vla­sni­ka. Vi to uči­ni­ste ju­če. I to na­kon po­sje­te In­spek­ci­je ra­da. To­li­ko o ne­i­sti­ni­tim na­vo­di­ma, na­vo­de biv­ši rad­ni­ci u od­go­vo­ru do­ju­če­ra­šnjim ko­le­ga­ma. Oni is­ti­ču da čak i spo­ra­zum­ni ot­ka­zi, ko­je su pot­pi­sa­li Ili­ri­ja­na Mar­ka­ši, Sej­do Isma­i­li i Ge­zim Ibro­či ni­je­su prav­no va­lja­ni.
-Oni ni­kad na pa­pi­ru ni­je­su ni bi­li va­ši rad­ni­ci. Ugo­vo­re o ra­du ni­je­su pot­pi­sa­li s va­ma. Su­za­na Ga­nić i Ari­ja­na Kur­me­mo­vić, do­du­še, još ni­je­su do­bi­le po­ziv, ali ka­ko su na bo­lo­va­nju, ni­je­su bi­le u pri­li­ci da do­đu i zva­nič­no, na­kon sko­ro go­di­nu i po, po­sta­nu va­ši rad­ni­ci. Nji­ho­vi ot­ka­zi će ba­rem bit prav­no va­lja­ni. Uz ot­prem­ni­nu, sva­ka­ko. Ima in­spek­ci­ja tu još po­sla. Vje­ru­je­mo u prav­ni si­stem i za­rad na­ših ko­le­ga, ko­ji su i da­nas u TV ‘’Te­u­ti’’ i ko­ji­ma že­li­mo sa­mo do­bro, po­ru­či­li su biv­ši rad­ni­ci.
Oni tvr­de da ima još nji­ho­vih ko­le­ga ko­ji su ne­za­ko­ni­to otje­ra­ni s po­sla i is­ti­ču slu­čaj Sa­mi­ra Isma­i­li­ja i Ala­di­na Vu­ko­vi­ća, ko­ji su ot­ka­ze do­bi­li kad su tra­ži­li da bu­du osi­gu­ra­ni.
-Je li isti­na da su pro­tje­ra­ni, kad im je bi­lo do­sta ra­da na cr­no, ili su i ovo la­žne op­tu­žbe, za­rad obez­bje­đi­va­nja funk­ci­o­ni­sa­nja ne­po­sto­je­ćih me­di­ja? Pri­ča­te o di­gi­ta­li­za­ci­ji i sa za­do­volj­stvom in­for­mi­še­te jav­nost da na vri­je­me iz­mi­ru­je­te sve oba­ve­ze. Iskre­no, vo­lje­li bi­smo da je ta­ko. Mi sa ža­lje­njem mo­ra­mo da vas pod­sje­ti­mo i in­for­mi­še­mo jav­nost, objek­tiv­no i tač­no, ka­ko nam pro­fe­si­ja na­la­že, da do­pri­no­se ni­je­ste upla­ti­li de­vet mje­se­ci. Da bu­de­mo pre­ci­zni­ji, šest mje­se­ci u 2014. i tri mje­se­ca 2015. go­di­ne. To­li­ko o va­šem uspje­hu u te­škim tre­nu­ci­ma i re­dov­nim is­pla­ta­ma. A, zna­te li Ljaj­ka i Li­ka, da do da­nas ne da­do­ste mar­tov­ske pla­te. Eto ga maj za dva da­na. Du­gu­je­te dvi­je. Ka­ko ih is­pla­ću­je­te i upla­ću­je­te, vi naj­bo­lje zna­te. Si­gur­no u skla­du sa za­ko­nom. Va­še iz­ja­ve su su ogle­da­lo va­šeg do­i­ma­nja isti­ne, tvr­de ot­pu­še­ni rad­ni­ci TVT. M.K.


Am­ba­sa­do­ri za­in­te­re­so­va­ni za slu­čaj

Dvo­je od pe­to­ro biv­ših za­po­sle­nih u me­đu­vre­me­nu je an­ga­žo­va­lo advo­ka­ta ka­ko bi za­šti­ti­li pra­va ko­ja im po za­ko­nu pri­pa­da­ju. No­vi­na­ri Su­za­na Ga­nić i ka­mer­man Ar­di­ja­na Kur­me­mo­vić su na bo­lo­va­nju zbog zdrav­stve­nih pro­ble­ma iza­zav­nih kon­stant­nim mo­bin­gom. Tvr­de da im je vla­snik te­le­vi­zi­je Ne­džad Ljaj­ka ne­dav­no usme­no sa­op­štio da vi­še ne mo­ra­ju da do­la­ze na po­sao. Ka­ko sa­zna­je­mo, ot­pu­šte­ni no­vi­na­ri do­bi­li su po­dr­šku ne­ko­li­ko po­zna­tih ko­le­ga iz Al­ba­ni­je i oče­ku­ju da će na­kon što se cr­no­gor­ska jav­nost upo­zna s ovim slu­ča­jem po­dr­šku do­bi­ti i od no­vi­nar­skih or­ga­ni­za­ci­ja u Cr­noj Go­ri. Za ovaj slu­čaj za­in­te­re­so­va­le su se i am­ba­sa­de za­pad­nih ze­ma­lja u Pod­go­ri­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"