Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogre¹nim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni SJEDNICA SO TIVAT ZAKAZANA ZA 17. JANUAR Otpisuju dug od 5,6 miliona
TI­VAT -Naj­va­žni­ja tač­ka na­red­ne sjed­ni­ce Skup­šti­ne op­šti­ne Ti­vat, ko­ja će se odr­ža­ti 17.ja­nu­a­ra, je pred­log ugo­vo­ra o po­rav­na­nju du­ga za ko­mu­na­li­je Por­to Mon­te­gra Op­šti­ni Ti­vat od 5, 6 mi­li­o­na eura. Od­bor­ni­ci tre­ba da se od­re­de o Ugo­vo­ru o na­či­nu is­pu­nje­nja di­je­la me­đu­sob­nih oba­ve­za po osno­vu na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta iz­me­đu Op­šti­ne Ti­vat i kom­pa­ni­je Adri­a­tik Ma­ri­nas na ko­ji pot­pi­se sta­vlja­ju pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Sne­ža­na Ma­ti­je­vić i iz­vr­šni di­rek­tor Por­to Mon­te­ne­gra Da­vid Mar­ga­san.U obra­zlo­že­nju ugo­vo­ra se na­vo­di da je kom­pa­ni­ja Adri­a­tik Ma­ri­nas d.o.o. na­kon pot­pi­si­va­nja Ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji Ar­se­na­la 2006. go­di­ne upla­ti­la pet mi­li­o­na eura za rje­ša­va­nje pi­ta­nja in­fra­struk­tu­re u Tiv­tu. Pri tom, po osno­vu na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, pre­ma iz­vje­šta­ju Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je i lo­kal­ne jav­ne pri­ho­de od 11.sep­tem­bra.2017. go­di­ne, Por­to Mon­te­ne­gro je upla­tio Op­šti­ni Ti­vat 7.646.018,20 eura,.
- U ci­lju pre­va­zi­la­že­nja raz­li­ka u sta­vo­vi­ma po pi­ta­nju pri­zna­va­nja sred­sta­va po osta­lim stav­ka­ma Op­šti­na Ti­vat i Adri­a­tik Ma­ri­nas d.o.o. su se da­na 5.12.2016.go­di­ne usa­gla­si­li da sud­ski vje­štak gra­đe­vin­ske stru­ke i ovla­šće­ni pro­cje­ni­telj Zo­ran Fi­li­po­vić bu­de ime­no­van kao eks­pert ko­ji će bi­ti an­ga­žo­van ra­di vje­šta­če­nja i sa­či­nja­va­nja na­la­za i mi­šlje­nja u ve­zi sa pi­ta­nji­ma ko­mu­nal­nih na­kna­da. Fi­li­po­vić je sa­či­nio tri iz­vje­šta­ja, i to:Pro­cje­na vri­jed­no­sti iz­ve­de­nih ra­do­va na ru­še­nju obje­ka­ta biv­šeg „Ar­se­na­la”, ob­ra­čun stvar­nih po­vr­ši­na obje­ka­ta biv­šeg „Ar­se­na­la” pri­je 1945. go­di­ne i ob­ra­čun iz­no­sa ko­ji je Adri­a­tik Ma­ri­nas ulo­ži­la u ra­do­ve na in­fra­struk­tu­ri lo­ka­ci­je.
Vje­štak je za­klju­čio da ci­je­na od 1.745.717,58 eura ko­ja je pla­će­na za ru­še­nje pred­sta­vlja re­al­nu i tač­nu osno­vu za spo­ra­zum­ni do­go­vor iz­me­đu Op­šti­ne Ti­vat i Adri­a­tik Ma­ri­nas d.o.o. Pri­mjed­ba Op­šti­ne Ti­vat bi­la je da iz­nos pla­ćen za ru­še­nje ne mo­že bi­ti pri­hva­ćen za objek­te ko­ji su iz­gra­đe­ni pri­je 1945.go­di­ne, jer su ti objek­ti uze­ti u ob­zir pri­zna­va­njem nji­ho­ve po­vr­ši­ne u čla­nu 18 C(v). Sma­tra­li smo da Adri­a­tic Ma­ri­nas d.o.o.ne mo­že bi­ti oslo­bo­đen po dva osno­va na isti obje­kat. Na­ve­de­ni iz­nos od 1.745.717,58 eura Op­šti­na Ti­vat je uma­nji­la za iz­nos ob­ra­ču­nat za po­vr­ši­nu obje­ka­ta za ko­ji su pri­zna­te ko­mu­na­li­je, ta­ko da se do­šlo do iz­no­sa od 827.411,05 eura. Vje­štak je utvr­dio da su pri­je 1945.go­di­ne po­sto­ja­la 62 objek­ta, ne­to po­vr­ši­ne 29.909,85 m2. Pri­mje­nom va­že­ćih kri­te­ri­ju­ma ob­ra­ču­na ko­mu­na­li­ja taj iz­nos je sma­njen na 28.590,73 m2. Sa­bi­ra­njem ova dva iz­no­sa do­bi­jen je iz­nos od 4.222.658,82 eura po ovom osno­vu.
Za­klju­čak tre­ćeg iz­vje­šta­ja vje­šta­ka je da je kroz ko­mu­nal­no opre­ma­nje lo­ka­ci­je u za­hva­tu DSL Ar­se­nal, od stra­ne Adri­a­tik Ma­ri­nas d.o.o. ulo­žen iz­nos od 6.642.328,17 eura sa PDV-om, ko­ji će bi­ti pred­met po­seb­nog ugo­vo­ra - is­ti­če se u Ugo­vo­ru.
Ka­ko je na­ve­de­no, Op­šti­na Ti­vat je sa­gla­sna da iz­nos od 5.591.511,24 eura bu­de iz­nos do ko­jeg se mo­že iz­vr­ši­ti uma­nje­nje oba­ve­za Adri­a­tik Ma­ri­nas d.o.o. Ti­vat i nje­go­vih po­ve­za­nih dru­šta­va po osno­vu na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, ko­je su utvr­đe­ne po­seb­nim ugo­vo­ri­ma od 31.07.2015.go­di­ne, u iz­no­su od 2.479.495 eura; 26.05.2017.go­di­ne, u iz­no­su od 1.599.858 eura i 8.9.2017.go­di­ne u iz­no­su od 1.197.436 eura.
Ž.K.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"