Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 PREDSJEDNIK SNP-A SRĐAN MILIĆ O OČEKIVANJIMA U 2016.GODINI
Režim poslati u penziju
Režim poslati u penziju
Go­di­na ko­ja je za na­ma pro­du­bi­la je, po mno­go če­mu, po­dje­le u Cr­noj Go­ri, i to ne sa­mo na po­li­tič­kom pla­nu, već mno­go dra­stič­ni­je na eko­nom­sko-so­ci­jal­nom pla­nu, sma­tra li­der So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Sr­đan Mi­lić. Ka­ko je ka­zao za „Dan“, kao do­bru vi­jest i za­log za bo­lju i sreć­ni­ju bu­duć­nost mo­že­mo sma­tra­ti bu­đe­nje že­lje na­ro­da za stva­r­nim pro­mje­na­ma i istin­skim pre­po­ro­dom dru­štva i dr­ža­ve.
–Vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja stra­ha i sum­nji­vog le­gi­timi­te­ta u mi­nu­loj go­di­ni je po­tvr­di­la svo­je ključ­ne oso­bi­ne – ne­spo­sob­nost, sklo­nost oti­ma­nju od naj­u­gro­že­ni­jih ka­te­go­ri­ja sta­nov­ni­štva i kon­stant­nu sprem­nost za pro­iz­vod­nju vje­štač­kih po­dje­la kao te­melj­nog ele­men­ta svog op­stan­ka na vla­sti. Kao re­zul­ta­te nji­ho­ve „spo­sob­no­sti” i nji­ho­vog „ra­da” ima­mo to da jav­ni dug da­nas iz­no­si čak 2,3 mi­li­jar­de eura, što je 64 od­sto BDP-a, da su evi­den­ti­ra­na ne­na­pla­će­na po­re­ska po­tra­ži­va­nja u iz­no­su od 720 mi­li­o­na eura i da je po­ve­ćan broj za­tvo­re­nih rad­nih mje­sta. Je­di­no sma­nje­nje za ko­je se vlast za­la­že je­su iz­dva­ja­nja za tu­ži­la­štvo, ko­jem, oči­gled­no, ne mo­gu da opro­ste što je ko­nač­no po­če­lo da se mi­je­ša u svoj po­sao – ka­zao je Mi­lić.
Ka­ko je do­dao, stran­ka­ma iz ak­tu­el­ne vla­sti va­žni­je je bi­lo da po sva­ku ci­je­nu (što je uklju­či­va­lo i raz­ne vi­do­ve po­ni­ža­va­nja či­ta­ve dr­ža­ve) do­bi­ju po­ziv­ni­cu za pu­no­prav­no član­stvo u NA­TO-u ne­go da obez­bi­je­de no­va rad­na mje­sta ili da po­dig­nu ži­vot­ni stan­dard.
–S dru­ge stra­ne, či­nje­ni­ca je da smo li­de­ri u re­gi­o­nu po ko­li­či­ni su­zav­ca po me­tru kva­drat­nom, a taj re­kord vlast je ostva­ri­la to­kom raz­bi­ja­nja le­gal­nih i de­mo­krat­skih pro­te­sta is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re.
Ši­ro­ko ras­pro­stra­nje­ni ko­rup­ci­ja i kri­mi­nal i eko­nom­ski bro­do­lom, uz enorm­no bo­ga­će­nje po­je­di­na­ca bli­skih vla­sti, do­ve­li su Cr­nu Go­ru do in­ten­ziv­ne po­li­tič­ke i so­ci­jal­ne kri­ze, ko­ja sa­mo vo­di ka da­ljoj ne­sta­bil­no­sti i po­di­je­lje­no­sti dru­štva. Za nas iz So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je ni­ka­da ni­je po­sto­ja­la di­le­ma – ova­kvoj po­li­ti­ci mo­ra se svim de­mo­krat­skim sred­stvi­ma sta­ti na kraj. Ne zbog nas ili na­še ne­u­to­lji­ve gla­di za vla­šću, za ko­ju nas op­tu­žu­ju za­lud­nja­ci iz vr­ha vla­sti, već zbog po­tre­ba da po­no­vo bu­de­mo nor­mal­no dru­štvo, u ko­me će se ci­je­ni­ti šta i ko­li­ko znaš, gdje će se pa­tri­o­ti­zam pre­ma dr­ža­vi po­ka­zi­va­ti ti­me što ni­ko ne­će bi­ti iz­nad za­ko­na, a za­ko­ni bi­ti pri­mje­re­ni bo­ljit­ku gra­đa­na, a ne in­te­re­snih gru­pa. Na kra­ju, pro­mje­ne su neo­p­hod­ne i zbog in­sti­tu­ci­o­nal­ne za­šti­te bo­gat­stva i lje­po­te na­še dr­ža­ve – Cr­ne Go­re – na­gla­sio je Mi­lić.
Ka­da su u pi­ta­nju oče­ki­va­nja u 2016. go­di­ni, li­der SNP-a je is­ta­kao da na fer i slo­bod­nim iz­bo­ri­ma mo­ra­mo po­sla­ti u po­li­tič­ku pen­zi­ju stran­ke iz ak­tu­el­ne vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je.
–Zre­lo je da Cr­na Go­ra do­bi­je no­vu, od­go­vor­nu vlast, ko­ja umi­je, zna i mo­že da do­ne­se to­li­ko po­treb­ne pro­mje­ne – eko­nom­ski na­pre­dak, no­va rad­na mje­sta, so­ci­jal­no pra­ved­no dru­štvo, bes­kom­pro­mi­snu bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, uki­da­nje mo­no­po­la i ve­ću za­šti­tu rad­nič­kih pra­va – na­gla­sio je Mi­lić.
Ka­ko je do­dao, po­no­san je što su po­ka­za­li da je SNP tvrd orah na ko­jem su mno­gi po­lo­mi­li zu­be.
V.RA­DE­NO­VIĆ

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"