Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 OČEKIVANJA LIDERA SOCIJALDEMOKRATA IVANA BRAJOVIĆA U 2016. GODINI
Slijedi raščišćavanje političke scene
Slijedi raščišćavanje političke scene
Na unu­tra­šnjem po­li­tič­kom pla­nu 2015. go­di­na bi­la je ve­o­ma tur­bu­lent­na, a to je po­sle­di­ca zna­čaj­nih pre­gru­pi­sa­va­nja na cr­no­gor­skoj po­li­tič­koj sce­ni, ko­ja su re­zul­ti­ra­la po­ja­vom no­vih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, ka­že li­der So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re Ivan Bra­jo­vić. Is­ti­če da su na­ve­de­ni pro­ce­si u ve­ćoj mje­ri za­hva­ti­li opo­zi­ci­o­ne par­ti­je, ali su po­li­tič­ka pre­vi­ra­nja ka­rak­te­ri­sa­la i kon­sti­tu­en­te vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je.
– Za me­ne kao pred­sjed­ni­ka So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re, dvi­je su va­žne po­ru­ke ova­kvih de­ša­va­nja. Pr­va je da je ko­nač­no po­čeo pro­ces raz­ot­kri­va­nja po­li­tič­kih aspi­ra­ci­ja po­je­di­nih par­ti­ja, a dru­ga po­ru­ka je da je po­ja­vom So­ci­jal­de­mo­kra­ta Cr­ne Go­re po­li­tič­ka sce­na obo­ga­će­na par­ti­jom mo­der­ne lje­vi­ce, od­no­sno istin­skim sled­be­ni­kom iz­vor­ne so­ci­jal­de­mo­krat­ske ide­je u Cr­noj Go­ri. Kao što smo ne­ko­li­ko pu­ta sa­op­šta­va­li, na­ve­de­no po­li­tič­ko raz­ot­kri­va­nje bi­lo je ini­ci­jal­na ka­pi­sla za raš­či­šća­va­nje po­li­tič­ke sce­ne ko­je je po­če­lo na lo­kal­nom ni­vou. Ubr­zo će svoj ko­nač­ni i za Cr­nu Go­ru pri­je­ko po­tre­ban epi­log ima­ti i na dr­žav­nom ni­vou – re­kao je za „Dan” Bra­jo­vić.
S dru­ge stra­ne, ka­ko do­da­je, 2015. go­di­nu je obi­lje­žio i po­ku­šaj uru­ša­va­nja ustav­nog po­ret­ka, od­no­sno na­sil­nog za­u­zi­ma­nja in­sti­tu­ci­ja si­ste­ma. On sma­tra da se na sre­ću Cr­ne Go­re si­stem na de­mo­krat­ski na­čin od­bra­nio i još jed­nom po­ka­zao da u 21. vi­je­ku mo­ra­mo po­što­va­ti de­mo­krat­ske i ci­vi­li­za­cij­ske po­stu­la­te.
– Ka­da su u pi­ta­nju spolj­no­po­li­tič­ke ak­tiv­no­sti, in­ten­zi­tet ostva­re­nih re­zul­ta­ta u na­šim stra­te­škim ci­lje­vi­ma uči­ni­li su 2015. naj­zna­čaj­ni­jom go­di­nom po­sli­je 2006, ka­da smo ob­no­vi­li cr­no­gor­sku dr­žav­nost. Po­ziv­ni­ca za NA­TO po­tvr­di­la je kva­li­tet i kre­di­bi­li­tet re­for­mi ko­je spro­vo­di­mo, sa po­seb­nim na­gla­skom na one u obla­sti bez­bjed­no­sti, vla­da­vi­ni pra­va i bor­bi pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je. Na taj na­čin Cr­na Go­ra za­u­zi­ma svo­je za­slu­že­no mje­sto u po­ro­di­ci naj­ra­zvi­je­ni­jih svjet­skih dr­ža­va – is­ta­kao je li­der SD-a.
On sma­tra da smo kom­pa­ti­bil­no sa evro­a­tlant­skim in­te­gra­ci­o­nim pro­ce­som ostva­ri­li od­lič­ne re­zul­ta­te i u seg­men­tu evrop­skih in­te­gra­ci­ja. Broj do sa­da otvo­re­nih po­gla­vlja, ka­že Bra­jo­vić, po­tvr­đu­je kon­sta­ta­ci­ju svih evrop­skih zva­nič­ni­ka da je Cr­na Go­ra re­gi­o­nal­ni li­der u EU in­te­gra­ci­ja­ma.
– Sa­tis­fak­ci­ja zbog ostva­re­nih re­zul­ta­ta u in­te­gra­ci­o­nim pro­ce­si­ma do­dat­no nas mo­ti­vi­še da sa još ve­ćom od­luč­no­šću na­sta­vi­mo sa re­for­ma­ma, a sve u ci­lju kre­i­ra­nja kva­li­tet­ni­jeg ži­vot­nog am­bi­jen­ta za na­še gra­đa­ne. Od onih sam lju­di ko­ji u po­li­ti­ci ni­kad ni­je­su za­do­volj­ni po­stig­nu­tim. Ne za­to što je ura­đe­no ne­do­volj­no, ne­go za­to što sma­tram da uvi­jek mo­že­mo vi­še. U na­red­noj go­di­ni oče­ku­je nas mno­go po­sla. Pred na­ma je za­vr­šni sta­di­jum evro­a­tlant­skih in­te­gra­ci­ja, od­no­sno po­sti­za­nje pu­no­prav­nog član­stva. Oče­ku­ju nas ra­do­vi na re­a­li­za­ci­ji mno­gih raz­voj­nih pro­je­ka­ta, od ko­jih su ključ­ni oni u obla­sti sa­o­bra­ća­ja, ener­ge­ti­ke i tu­ri­zma – na­veo je Bra­jo­vić.
Po nje­go­vom mi­šlje­nju, sva­ka­ko je naj­zna­čaj­ni­ji pro­je­kat auto­pu­ta ko­ji u raz­voj­nom smi­slu pred­sta­vlja oko­sni­cu di­na­mič­nog i du­go­roč­no odr­ži­vog raz­vo­ja Cr­ne Go­re. Na­po­mi­nje da nas na pu­tu evrop­skih in­te­gra­ci­ja oče­ku­je i na­sta­vak re­for­mi i is­pu­nja­va­nja stan­dar­da.
– Zbog svih na­ve­de­nih ključ­nih iza­zo­va, a ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu da je 2016. iz­bor­na go­di­na, ubi­je­đen sam da će­mo u de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri na­kon iz­bo­ra do­bi­ti le­gi­tim­ne i efi­ka­sne in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ko­je su sprem­ne da pre­da­no i iskre­no ra­de u ci­lju pro­gre­siv­nog raz­vo­ja Cr­ne Go­re – za­klju­čio je Bra­jo­vić, uz po­ru­ku da će So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re bi­ti ne­za­o­bi­la­zni či­ni­lac svih tih pro­gre­siv­nih pro­ce­sa.
V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"