Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 CRNOGORSKI PREMIJER DOBIO NESLAVNU TITULU OD MEĐUNARODNE NOVINARSKE MREŽE OCCRP
Milo šampion korupcije
Milo šampion korupcije Đukanović je napravio od Crne Gore sigurno utočište za mnoštvo kontroverznih i ličnosti iz organizovanog kriminala, uključujući Darka Šarića, Stanka Subotića, Nasera Keljmendija, Safeta Kalića, Brana Mićunovića i druge, navodi se u saopštenju OCCRP
Me­đu­na­rod­na mre­ža no­vi­na­ra is­tra­ži­va­ča za iz­vje­šta­va­nje o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu u ko­rup­ci­ji (OC­CRP) pro­gla­si­la je cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća za „lič­nost go­di­ne” po pi­ta­nju do­pri­no­sa kri­mi­na­lu i ko­rup­ci­ji. Ova ne­slav­na ti­tu­la, ka­ko je obra­zlo­že­no, Đu­ka­no­vi­ću je da­ta zbog te­ških zlo­u­po­tre­ba vla­sti, mi­li­on­skih afe­ra, ku­po­vi­ne gla­so­va i uru­ša­va­nja prav­nog si­ste­ma.
Ka­ko je sa­op­šte­no iz OC­CRP, dok Đu­ka­no­vić se­be pred­sta­vlja kao pro­gre­siv­nog, pro­za­pad­nog li­de­ra ko­ji je ne­dav­no po­mo­gao da nje­go­va ze­mlja uđe u NA­TO i bu­de na pu­tu da se pri­dru­ži Evrop­skoj uni­ji, on je za­pra­vo iz­gra­dio jed­nu od naj­čvr­šćih klep­to­kra­ti­ja i uto­či­šta za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal u svi­je­tu.
Pre­ma sa­op­šte­nju, zbog nje­go­vog ra­da ka stva­ra­nju re­pre­siv­ne po­li­tič­ke at­mos­fe­ru i gu­še­nja eko­no­mi­je ko­rup­ci­jom i pra­njem nov­ca, OC­CRP pro­gla­ša­va Mi­la Đu­ka­no­vi­ća „lič­no­šću go­di­ne” za pro­mo­vi­sa­nje kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je i ne­gra­đan­skog dru­štva.
Ured­nik OC­CRP Dru Sa­li­ven re­kao je da „ovo za­i­sta vi­di­mo kao na­gra­du za ži­vot­no dje­lo”.
– Ni­ko osim ru­skog pred­sjed­ni­ka Vla­di­mi­ra Pu­ti­na ne vi­di ta­kvu dr­ža­vu ko­ja se osla­nja to­li­ko na ko­rup­ci­ju, or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal i pr­lja­vu po­li­ti­ku. Ona je za­i­sta te­melj­no i pot­pu­no tru­la – ka­zao je Sa­li­ven.
Pred­log da ove go­di­ne ovu ne­slav­nu ti­tu­lu do­bi­je Đu­ka­no­vić sti­gao je od Va­nje Ća­lo­vić, di­rek­tor­ke Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS), or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog dru­štva sa sje­di­štem u Cr­noj Go­ri.
Ća­lo­vi­će­va je re­kla da je „ovo za­slu­že­na na­gra­da”.
– Đu­ka­no­vić, po­sled­nji evrop­ski dik­ta­tor, za­ro­bio je na­šu ze­mlju za svo­je pri­vat­ne in­te­re­se i pre­tvo­rio je u uto­či­šte za kri­mi­nal­ce. Dok su se on, nje­go­va po­ro­di­ca i pri­ja­te­lji obo­ga­ti­li, obič­ni lju­di pa­te od si­ro­ma­štva, ne­prav­de i be­za­ko­nja. Oni ko­ji se usu­de da go­vo­re o ko­rup­ci­ji po­sta­ju nje­go­ve me­te – na­ve­la je Ća­lo­vi­će­va.
Sva­ke go­di­ne OC­CRP no­vi­na­ri i part­ne­ri ime­nu­je i gla­sa­ju za lič­nost go­di­ne. Sa­da je u to­me uče­stvo­va­lo vi­še od 50 no­vi­na­ra ove mre­že. Pret­hod­ni „po­bjed­ni­ci” su bi­li ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin, azer­baj­džan­ski pred­sjed­nik Il­ham Ali­jev i ru­mun­ski par­la­ment.
Pre­ma obra­zlo­že­nju od­lu­ke da Đu­ka­no­vić ove go­di­ne do­bi­je ovu ne­slav­nu ti­tu­lu, on i nje­go­vi bli­ski sa­rad­ni­ci an­ga­žo­va­ni su u kri­jum­ča­re­nju ci­ga­re­ta sa ita­li­jan­skim ma­fi­ja­škim struk­tu­ra­ma Sa­kra ko­ro­na uni­ta i Ka­mo­ra. Ka­ko se na­vo­di, Đu­ka­no­vić je bio op­tu­žen u Ba­ri­ju i sa­mo­volj­no je pri­znao tu tr­go­vi­nu, ali je re­kao da je nje­go­voj ze­mlji bio po­tre­ban no­vac. On se, na­vo­di se u sa­op­šte­nju, po­zvao na di­plo­mat­ski imu­ni­tet ka­ko bi op­tu­žbe bi­le od­ba­če­ne.
– Đu­ka­no­vić je na­pra­vio od Cr­ne Go­re si­gur­no uto­či­šte za mno­štvo kon­tro­verz­nih i lič­no­sti iz or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la, uklju­ču­ju­ći Dar­ka Ša­ri­ća, Stan­ka Su­bo­ti­ća, Na­se­ra Kelj­men­di­ja, Sa­fe­ta Ka­li­ća, Bra­na Mi­ću­no­vi­ća i dru­ge – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­je je ob­ja­vio OC­CRP.
Uka­zu­je se da sam bi­ra tu­ži­o­ce ko­ji su po­zna­ti po to­me da is­pi­tu­ju ka­ko in­for­ma­ci­je cu­re pre­ma no­vi­na­ri­ma, ali ne i ko­ja li­ca se ba­ve kri­mi­na­lom ili ko­rup­ci­jom, osim ako to ni­je u in­te­re­su Đu­ka­no­vi­ća.M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"