Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 LIDER DEMOSA MIODRAG LEKIĆ PORUČIO
Dolazi godina promjena
Dolazi godina promjena
No­va 2016. go­di­na mo­že i mo­ra bi­ti go­di­na pro­mje­na. Pro­mje­na na­bo­lje, po­ru­čio je li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić. On je is­ta­kao da „gra­đa­ni Cr­ne Go­re tre­ba da po­vje­ru­ju svo­jim oči­ma, a ne nje­go­vim sto­pa­ma ra­sta”.
–Iz­bje­ga­va­ju­ći ba­nal­nost op­štih mje­sta, naj­pri­je da po­že­lim na­šim gra­đa­ni­ma da 2016. go­di­na na dru­štve­nom i eko­nom­skom pla­nu ne bu­de ta­ko su­mor­na kao što je bi­la 2015. No­va 2016. go­di­na mo­že i mo­ra bi­ti go­di­na pro­mje­na. Pro­mje­na na­bo­lje. Pro­mje­na ko­je će gra­đa­ni osje­ti­ti u re­al­nom ži­vo­tu, po­seb­no eko­nom­skom, ali i pro­mje­na u vred­no­snom smi­slu ži­vo­ta u zdra­vom dru­štvu – po­ru­čio je Le­kić.
Li­der De­mo­sa je na­gla­sio da prav­na dr­ža­va, ozbilj­nost i kom­pe­tent­nost su­bje­ka­ta na jav­noj sce­ni i ni­vo kul­tu­re jav­nog di­ja­lo­ga osta­ju uslo­vi za de­mo­krat­sku i mo­ral­nu ob­no­vu Cr­ne Go­re.
–Iz­gu­blje­no je isu­vi­še dra­go­cje­nog vre­me­na da bi Cr­na Go­ra i u 2016. go­di­ni osta­la bez pri­mje­ne ra­ci­o­nal­ne stra­te­gi­je iz­la­ska iz kri­ze. Umje­sto ci­nič­ne i za gra­đa­ne po­ni­ža­va­ju­će pro­pa­gan­de o no­vim po­bje­da­ma, na­stav­ku du­žnič­ko-koc­kar­ske eko­no­mi­je, kra­đe iz­bo­ra u oblan­di po­ziv­ni­ce, neo­p­ho­dan je kraj neo­d­go­vor­no auto­ri­tar­ne vla­sti i uspon ozbilj­ne, kre­di­bil­ne al­ter­na­ti­ve – oci­je­nio je Le­kić.
Ka­ko je na­gla­sio, „gra­đa­ni tre­ba da po­vje­ru­ju svo­jim oči­ma a ne nje­go­vim iz­mi­šlje­nim sto­pa­ma ra­sta”. Is­ta­kao je da sa­stav­ni dio ve­li­ke de­mo­krat­ske, eko­nom­ske i kul­tur­ne ob­no­ve mo­ra po­če­ti 2016. go­di­ne.
–Za­to u 2016. go­di­ni, po­red naj­ljep­ših že­lja na­šim gra­đa­ni­ma na in­di­vi­du­al­nom i po­ro­dič­nom pla­nu, že­lim i po­bje­du ši­re gra­đan­ske svi­je­sti i hra­br­o­sti u Cr­noj Go­ri, ko­ja bi, za­jed­no sa ozbilj­nim, ako tre­ba i sa­svim no­vim su­bjek­ti­ma u jav­nom ži­vo­tu, do­ni­je­la de­mo­krat­ski pre­o­kret i kon­sti­tu­i­sa­nje od­go­vor­nog dru­štva – ka­zao je Mi­o­drag Le­kić.
Le­kić je u mar­tu 2015. go­di­ne, na­kon što je na­pu­stio De­mo­krat­ski front, na­ja­vio for­mi­ra­nje De­mo­sa. Pr­va rad­na skup­šti­na odr­ža­na je u no­vem­bru. Pre­ma sta­tu­tu De­mo­sa, ova stran­ka u svom po­li­tič­kom dje­lo­va­nju ima pro­gram­ske ci­lje­ve us­po­sta­vlja­nja vla­sti u ko­joj će vla­da­vi­na pra­va i po­što­va­nje za­jam­če­nih ljud­skih pra­va i slo­bo­da bi­ti te­melj dr­žav­nog ure­đe­nja. Za­la­žu se za po­što­va­nje čo­vje­ka, nje­go­vog do­sto­jan­stva, pra­va na slo­bo­du go­vo­ra i slo­bod­nog iz­ra­ža­va­nja mi­sli, ne­za­vi­sno od nje­go­vog po­li­tič­kog uvje­re­nja, na­ci­o­nal­ne i vjer­ske pri­pad­no­sti, te afir­ma­ci­ju rav­no­prav­no­sti po­lo­va i pra­va pri­pad­ni­ka ma­njin­skih za­jed­ni­ca. Po­dr­ža­va­ju stva­ra­nje dr­ža­ve so­ci­jal­ne prav­de u ko­joj će sva­ko ima­ti jed­na­ke šan­se i mo­guć­no­sti i ko­ja će dje­ci, li­ci­ma sa in­va­li­di­te­tom, dje­ci i li­ci­ma sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, pen­zi­o­ne­ri­ma i so­ci­jal­no ugro­že­nim gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re obez­bi­je­di­ti uslo­ve za do­sto­jan­stven ži­vot.
Va­žna stav­ka je i eko­nom­ski pro­spe­ri­tet, uz stva­ra­nje pri­vred­nog am­bi­jen­ta kroz ja­ča­nje pri­vat­nog sek­to­ra i ra­ci­o­na­li­za­ci­ju dr­žav­ne upra­ve.
M.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"